ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ประวัติทัณฑสถานวัยหนุ่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง
สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

เครดิตฟรี

ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีเนื้อที่ทั้งหมด 124 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา แบ่งเป็นเนื้อที่ภายใน 9 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
เป็นเนื้อที่ภายนอก 115 ไร่ 5 ตารางวา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 บริเวณทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน
และได้ย้ายไปอยู่ที่อำเภอบางไทร ใช้ชื่อว่าทัณฑสถานวัยหนุ่มบางไทร ควบคุมผู้ต้องขังวัยหนุ่ม ต่อมา ในปี พ.ศ. 2523
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ มีพระราชประสงค์จะใช้ที่ดินของทัณฑสถานวัยหนุ่มบางไทรเพื่อก่อตั้งเป็นศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร จึงย้ายกลับมาอยู่บริเวณพื้นที่ส่วนหน้าของทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาตามเดิม
และในขณะเดียวกันได้ดำเนินการก่อสร้างทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2526 – 2528
บริเวณริมถนนสายเอเซีย ต.หันตรา จากนั้นได้ย้ายทัณฑสถานฯ มาเปิดดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2528 จนถึงปัจจุบัน โดยควบคุมผู้ต้องขัง อายุระหว่าง 18 – 25 ปี

สล็อต

และเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดและคดีทั่วไป ซึ่งกำหนดโทษไม่เกิน 15 ปี
ขอบข่ายหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดและผู้ต้องขังคดีทั่วไป มีอำนาจการควบคุมไม่เกิน 15 ปี และมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งตามกฎหมายโดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา หลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ
ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและการสงเคราะห์ต่อผู้ต้องขัง ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของทัณฑสถาน หรือที่ กรมราชทัณฑ์มอบหมาย

สล็อตออนไลน์

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้าราชการชาย 44 คน
ข้าราชการหญิง 5 คน
พนักงานราชการ 4 คน
ลูกจ้างประจำ 1 คน
ลูกจ้างขับรถยนต์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 55 คน
อัตราความจุผู้ต้องขัง
ความจุผู้ต้องขัง
ชาย 1,182
หญิง –

jumboslot

จำนวนผู้ต้องขังปัจจุบัน รวม 1,182
ความจุมาตรฐาน
683
ความจุเกลี่ยย้าย
1,281
ความจุเต็มที่
1,281
อัตราส่วนเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ / ผู้ต้องขัง
อัตราส่วนเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องขัง 1 : 26
อัตราส่วนปกติ(มาตรฐานสากล) 1 : 5
อัตรามาตรฐาน ก.พ. 1 : 10

slot