เปิดคุกนนทบุรีสร้างอาชีพ ให้โอกาส ผู้ก้าวพลาดคืนสู่สังคม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างอาชีพ ให้โอกาสผู้ก้าวพลาดคืนสู่สังคม เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท

เครดิตฟรี

สยามแม็คโคร จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนโครงการร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีนางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับ
โครงการภายใต้แผนงานพัฒนาเรือนจำ เรือนจำวิถีใหม่ สร้างคน สร้างงาน สร้างโอกาส ให้ผู้ก้าวพลาดกลับสู่สังคม ในมิติการส่งเสริมคุณค่าผู้ต้องขัง ในด้านการมีทักษะอาชีพ
ที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองภายหลังพ้นโทษ โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม จัดการอบรมฝึกทักษะวิชาชีพที่ตรงกับความสนใจ ความถนัด

สล็อต

ความต้องการ โอกาสและความเป็นไปได้ในการต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขัง ไม่เป็นภาระของสังคม โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม สาธิต รวมถึงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิต
จากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ให้สังคมภายนอกรับรู้ และมีส่วนร่วมให้การสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ และมีทักษะในการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ

สล็อตออนไลน์

รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคสังคม หน่วยงานภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจการคืนคนดีกลับสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ สำหรับในครั้งนี้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
ได้เข้ามาฝึกวิชาชีพให้แก่นักโทษเด็ดขาดของเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ใกล้พ้นโทษไม่อยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัยมีความสนใจและสมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ
ด้านการทำอาหาร รวม 6 เมนู ประกอบด้วย เมนูพิชช่า เมนูเฟรนฟราย Shake เมนูหมูปิ้ง เมนูเสียบไม้วาไรตี้ เมนูขนมปังปิ้งเสียบไม้ และเมนูชาชงเงินล้าน

jumboslot

กรมราชทัณฑ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาเรือนจำเรือนจำวิถีใหม่ สร้างคน สร้างงาน สร้างโอกาส ให้ผู้ก้าวพลาดกลับสู่สังคม
ผู้ต้องขังจะได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเป็นรูปธรรม มีความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษ
ไม่เป็นภาระของสังคม และไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก อีกทั้งสังคมภายนอกมีทัศนคติที่ดี ให้การยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษ ในการกลับคืนสู่สังคม

slot