เรือนจำอำเภอธัญบุรี

ประวัติเรือนจำอำเภอธัญบุรี
ประวัติและสถานที่ตั้งเรือนจำอำเภอธัญบุรีโดยสังเขป

เครดิตฟรี


เรือนจำอำเภอธัญบุรี เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเรือนจำอำเภอที่มีความมั่นคงปานกลาง ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ส. 2452 รวมถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 107 ปี(ปี 2559) มีพระสิทธิศักดิ์ธัญญะเขตต์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการคนแรก ในปี พ.ศ. 2452 – 2459 จนถึงปัจจุบันมีผู้บัญชาการฯ ทั้งหมด 50 คน พื้นที่ภายในเรือนจำ จำนวน 5 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา ภายนอกเรือนจำ จำนวน 4 ไร่เศษ รวมพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 10 ไร่เศษ

อาณาเขตของเรือนจำอำเภอธัญบุรี ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินของเอกชน ทิศใต้ติดต่อกับสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี และสำนักงานที่ดินอำเภอธัญบุรี ทิศตะวันออกติดต่อกับ โรงเรียนธัญรัตน์ และทิศตะวันตกติดต่อกับคลองชลประทานที่ 6

สล็อต

ระบบบริหารงานภายในเรือนจำ โครงสร้างการแบ่งภายใน
ผู้บัญชาการเรือนจำ
ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
ㆍ งานควบคุม
ㆍ งานรักษาการณ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ㆍงานธุรการ
. งานการเงินและบัญชี
ㆍ งานพัสดุ
. งานนโยบายและแผนงาน
.ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
ㆍงานทัณฑปฏิบัติ
ㆍงานทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง
. งานจำแนกลักษณะและควบคุม
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ㆍ งานการศึกษา
ㆍ งานพัฒนาจิตใจ

สล็อตออนไลน์

ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
ㆍ งานเงินทุนฝึกวิชา
ㆍ งานฝึกวิชาชีพ
ㆍ งานพัสดุฝึกวิชาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการ
. งานเงินฝากผู้ต้องขัง
ㆍ งานร้านค้าสงเคราะห์ ผตข.
· งานเยี่ยมญาติ
ㆍ สวัสเดิการเจ้าหน้าที่
สถานพยาบาล
บทบาทอำนาจและภารกิจ
บทบาทในสังคมของเรือนจำฯ ได้แก่ การส่งผู้ต้องขังออกไปทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ และส่งผู้ต้องขังไปช่วยขุดลอกคูคลองส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และดำเนินการช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของส่วนราชการที่ร้องขอเป็นครั้งคราว

อำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจำฯ นักโทษเด็ดขาด กำหนด โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และนักโทษเด็ดขาดหญิงกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี โดยได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลในเขตอำนาจศาลจังหวัดธัญบุรี รวม 4 อำเภอ คือ อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา

jumboslot

ข้อแนะนำ ระเบียบขั้นตอนการเยี่ยมญาติ
(ภาคเช้า เวลา 08.00 – 11.30 น. / ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น.)
1.ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และตรวจของฝากผู้ต้องขัง รอเรียกตามลำดับ
2.ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ไม่เกิน 5 คน ต่อผู้ต้องขัง 1 คน
3.ผู้ต้องขัง 1 คนสามารถเยี่ยมได้วันละ 1 รอบเท่านั้น
4.การเยี่ยม 1 รอบ ใช้เวลา 10-15 นาที
5.ญาติจะต้องเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามรอบที่กำหนด
6.ห้ามญาตินำสิ่งของต้องห้ามของทางเรือนจำ เข้าไปในห้องเยี่ยมโดยเด็ดขาด ได้แก่ อาวุธปืน กล้องถ่ายรูป และโทรศัพท์มือถือ
7.ญาติจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและปกปิดมิดชิด
8.ห้ามญาติรับฝากของฝากจากญาติผู้ต้องขังอื่นที่ไม่ใช่ญาติของตน

เรือนจำอำเภอธัญบุรี อยู่เลขที่ 78 หมู่ 4 ตำบล รังสิต
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร 0-2577-2341

slot