เรือนจำกลางลพบุรี

เรือนจำกลางลพบุรี

เรือนจำกลางลพบุรีเดิมตั้งอยู่ ในพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2430 เป็นต้นมา มีฐานะเป็นเรือนจำจังหวัด ต่อมาได้มีการก่อสร้างเรือนจำขึ้นใหม่ ณ เลขที่ 88 ถนนพระปิยะ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี และย้ายผู้ต้องขังมาอยู่ที่เรือนจำแห่งใหม่เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2506 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 99 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา…
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ประวัติทัณฑสถานวัยหนุ่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เครดิตฟรี ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเนื้อที่ทั้งหมด 124 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา แบ่งเป็นเนื้อที่ภายใน 9 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวาเป็นเนื้อที่ภายนอก 115 ไร่ 5 ตารางวา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ…
ค้นคุกอยุธยาพบมือถือ- ยาไอซ์เพียบ

ค้นคุกอยุธยาพบมือถือ- ยาไอซ์เพียบ

เจ้าหน้าที่กว่า 300 นายบุก จู่โจมค้นคุกอยุธยากลางดึก เจอโทรศัพท์มือถือ ยาเสพติด อุปกรณ์การเสพ เพียบ พบว่าเจ้าหน้าที่บางรายทำตัวเป็นมาเฟีย รู้เห็นกับผู้ต้องขัง เครดิตฟรี เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กรมราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ปปท.) เจ้าหน้าที่จาก ปปส. , DSI และตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา กว่า 300 ชีวิต พร้อมอาวุธครบมือ บุกค้นเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา…
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา (เจ้าหน้าที่)

ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา (เจ้าหน้าที่)

นายบงกช เนตรทิพย์หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจหน้าที่ ความรับผิดชอบวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟู พัฒนาแก้ไขผู้ต้องขัง เช่น ให้การศึกษาวิชาสามัญการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ จิตสำนึก ค่านิยมและพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม การศึกษาวิชาชีพและจัดอบรมหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงานการอบรมและพัฒนาจิตใจ จัดกิจกรรมเสริมการศึกษา เช่น ห้องสมุด การจัดทำโสตทัศนูปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น เครดิตฟรี นายพงศ์ศักดิ์ ดีกระจ่างหัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหมายศาล การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง การดำเนินงานทัณฑปฏิบัติเช่น การเลื่อน ลดชั้น การลดวันต้องโทษ การพักการลงโทษ การขอพระราชทานอภัยโทษ การลาการย้ายเรือนจำ การตายของผู้ต้องขัง…
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขที่ 123 หมู่ที่ 3ถนนช่างแสง-วัดพระญาติตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย.13000 เครดิตฟรี มีจำนวนผู้ต้องขัง…4,093….คน 1.แดนระหว่างการพิจารณาคดี จำนวน 1,765 คน2.แดนนักโทษเด็ดขาดชาย จำนวน 1,741 คน3.แดนหญิง จำนวน 477 คน4.ฟื้นฟูชาย จำนวน 67 คน5.ฟื้นฟูหญิง จำนวน 7 คน6.กักขังชาย จำนวน 36 คน7.กักขังหญิง จำนวน - คนรวมทั้งสิ้น…4,093…คน (ข้อมูล…
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2520 เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2522จนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเรือนจำกลางประจำเขต 1 ตามนัยประกาศกรมราชทัณฑ์ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2540เรื่อง ปรับปรุงแบ่งเขตบริหารเรือนจำและทัณฑสถานและเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์โดยมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างเรือนจำและ ทัณฑสถานในเขต 1 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีภารกิจหน้าที่ตามแผนอัตรากำลัง 5 ปี ทั้งนี้ หลังจากกรมราชทัณฑ์ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเรือนจำกลางประจำเขต 1 แล้ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยายังได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้บัญชาการเรือนจำในระดับ 9 เครดิตฟรี ภูมิประเทศเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดกรมราชทัณฑ์…