เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

ฝ่ายทัณฑปฏิบัตินางอำภัย ลูกอินทร์เจ้าหน้าที่บริหารงานอบรมและฝึกวิชาชีพ 7นางสาวสุภาพร กันทะเสมา นางเบญญาทิพย์ เปลี่ยนปรีชา นางเพ็ญลักษณ์ หาดทรายเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 นักสังคมสงเคราะห์ 6 เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 5นางนุชนาถ แก้วศรีนวม นายประจบ สิงหะ นางสาวอรพรรณ หวานสนิท เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 5 เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ 5 นักสังคมสงเคราะห์ 3นางสาวปัทมา น้ำชาผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เครดิตฟรี ฝ่ายบริหารทั่วไปนางกานต์พิศุทธิ์ รุ่งสีอำพันทองเจ้าหน้าที่บริหารงานอบรมและฝึกวิชาชีพ 7นางสาวอัญชลิดา ดีพรม…
ยุทธศาสตร์ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

ยุทธศาสตร์ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

ยุทธศาสตร์ทัณฑสถานหญิงชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2551วิสัยทัศน์ เครดิตฟรี เป็นทัณฑสถานหญิงที่ได้มาตรฐานในการควบคุมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย และปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้อง แก่ผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมพร้อมทั้งการให้บริการประชาชนด้วยความเป็นเลิศ ภายในปี พ.ศ.2550 พันธกิจ ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพบำบัด ฟื้นฟูและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาให้ผู้ต้องขังสายสามัญ สล็อต ระดับไม่รู้หนังสือระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรกรมการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับอุดมศึกษา ตามหลักสูตร มสธ.สายอาชีพ จัดหาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดในปัจจุบันเข้าดำเนินการอบรม ให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ ภายหลังพ้นโทษ เช่นเสริมสวย สล็อตออนไลน์ นวดแผนไทย ตัว - ฝ่าเท้าก่ออิฐฉาบปูนประดิษฐ์ของชำร่วยดอกไม้ดินหอมดอกไม้ใยบัวกรอบรูปวิทยาศาสตร์เย็บจักรอุตสาหกรรมออกแบบ -…
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เครดิตฟรี ประวัติความเป็นมาทัณฑสถานหญิงชลบุรี เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2529 ตั้งอยู่เลขที่ 84ถนนวชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จังหวัดชลบุรี (เดิมเป็นเรือนจำกลางชลบุรี ได้ย้ายไปเปิดดำเนินการในสถานที่แห่งใหม่) อยู่ตรงข้ามกับหอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุรี ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดชลบุรีประมาณ 500 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 76 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ จรดหอสมุดแห่งชาติจังหวัดชลบุรีทิศใต้ จรดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีทิศตะวันออก…
ระเบียบกรมราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยา

ระเบียบกรมราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยา

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ เครดิตฟรี ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๑โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเยี่ยมการติดต่อผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของเรือนจำอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคล สล็อต ภายนอกกับผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๑"ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปข้อ ๓…
ข่าวประชาสัมพันธ์เรือนจำพิเศษพัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์เรือนจำพิเศษพัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ เครดิตฟรี ท่านมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา เป็นประธานเปิดร้านอาหารทัพพระยา เป็นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังและบริการประชาชนที่มาเยี่ยมญาติ ในราคาย่อมเยาว์วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2562 เรือนจำพิเศษพัทยาเริ่มเปิดจองเยี่ยมญาติใกล้ชิดเป็นวันแรก เปิดจองไปจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562สถานพยาบาลเรือนจำพิเศษพัทยา ได้นำรถเอ็กซเรย์เข้ามา เอ็กซเรย์ทรวงอกในการคัดกรองวัณโรคปอดให้กับ ผู้ต้องขังทุกคน ระหว่างวันที่ 28 ต.ค.2562 - 1 พ.ย. 2562 เพราะทางเรือนจำเราดูแลใส่ใจสุขภาพให้กับผู้ต้องขังทุกคน..เราจะคืนคน"สุขภาพดี"ให้สังคมนายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา เป็นประธานเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว…
LINE VISITOR เยี่ยมนักโทษทางไกล อยู่ไหนก็คุยได้

LINE VISITOR เยี่ยมนักโทษทางไกล อยู่ไหนก็คุยได้

หลังจากเปิดทดลองระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพแบบเห็นหน้า หรือวิดีโอคอล ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครอบครัวและญาติของผู้ต้องขังให้เยี่ยมญาติทางไกลใน 5 เรือนจำนำร่อง คือ เรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางเชียงใหม่ เรือนจำกลางคลองไผ่ และเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พบว่าได้รับการตอบรับจาก เครดิตฟรี ครอบครัวของผู้ต้องขังเป็นที่น่าพอใจ เพราะนอกจากจะประหยัดเวลาแล้ว ยังทำให้ทั้งญาติและนักโทษมีความรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตั้งเป้าจะขยายให้ครบในเรือนจำทั้ง 10 ภูมิภาค เพื่อลดช่องว่างระหว่างญาติกับผู้ต้องขังและด้วยความพร้อมของเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ จึงทำให้ระบบการเยี่ยมญาติ…ไปไกลกว่าที่คิดนโยบายที่ส่งถึงเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศ คือให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่แล้วในเรือนจำมาติดตั้งระบบเพื่อให้บริการประชาชน เยี่ยมญาติผ่าน…
เรือนจำกลางชลบุรี จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันการระงับเหตุภายในเรือนจำ พร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์จริง

เรือนจำกลางชลบุรี จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันการระงับเหตุภายในเรือนจำ พร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์จริง

เรือนจำกลางชลบุรี จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันการระงับเหตุภายในเรือนจำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ในกรณีฉุกเฉินได้ หากเกิดเหตุการณ์จริง เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่เรือนจํากลางชลบุรี ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัตนมงคล นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจํากลางชลบุรี ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายชาญ วชิรเดช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เครดิตฟรี ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้กําหนดให้เรือนจํา ทัณฑสถาน ดําเนินการซักซ้อมแผนป้องกันการระงับเหตุ ซึ่งมีการระงับเหตุร้ายภายในเรือนจําเป็นประจํา ปีละ 2…
ป.ป.ส.เทหมื่นล้าน ปั้นนิคมราชทัณฑ์ สร้างงาน-ลดคุกแออัด

ป.ป.ส.เทหมื่นล้าน ปั้นนิคมราชทัณฑ์ สร้างงาน-ลดคุกแออัด

ผันงบฯ ป.ป.ส.หมื่นล้านปั้นนิคมราชทัณฑ์ สร้างงานให้ผู้พ้นโทษ สกัดนักโทษทำผิดซ้ำ กำหนดประเภทแรงงาน 2 กลุ่มพักโทษได้ทดลองฝึกงานและกลุ่มพ้นโทษตามระเบียบ เลี่ยงข้อจำกัดกฎหมายเรื่องเวลาทำงาน เอกชนใช้พื้นที่ไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างโรงงานเอง เปิดตัวเลขเรือนจำแออัดทั่วประเทศ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยามีผู้ต้องขังเกินกว่า 1,000 คน เครดิตฟรี แหล่งข่าวกระทรวงแรงงาน เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมราชทัณฑ์ได้รายงานความคืบหน้าว่า เนื่องจากจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ มีจำนวนกว่า 600,000 ราย ทำให้เกิดความแออัด เพราะจำนวนนักโทษมากกว่าศักยภาพของเรือนจำ 2-3 เท่า…
เรือนจำกลางชลบุรีจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย หลักสูตร “โคก หนอง นา โมเดล”

เรือนจำกลางชลบุรีจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย หลักสูตร “โคก หนอง นา โมเดล”

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เรือนจำกลางชลบุรี จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย หลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก “โคก หนอง นา โมเดล” ให้ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เครดิตฟรี วันนี้ (1 ก.ย.) ดร.ชาญ วชิรเดช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี ได้จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย หลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก “โคก หนอง นา โมเดล” ในเรือนจำกลางชลบุรี ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28…
เรือนจำกลางชลบุรี

เรือนจำกลางชลบุรี

เรือนจำกลางชลบุรี จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันการระงับเหตุภายในเรือนจำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ในกรณีฉุกเฉินได้ หากเกิดเหตุการณ์จริง เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่เรือนจํากลางชลบุรี ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัตนมงคล นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจํากลางชลบุรี ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายชาญ วชิรเดช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เครดิตฟรี ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้กําหนดให้เรือนจํา ทัณฑสถาน ดําเนินการซักซ้อมแผนป้องกันการระงับเหตุ ซึ่งมีการระงับเหตุร้ายภายในเรือนจําเป็นประจํา ปีละ 2…