กิจกรรมเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี

ประชาสัมพันธ์ !!!
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไปเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศเป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ และกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการควบคุมการสูบบุหรี่ในเรือนจำเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ต้องขัง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางสาวมาดี สุภาพผล ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะข้าราชการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าพบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี คณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางในการบริหารงานของจังหวัดสิงห์บุรี แนวทางการป้องกัน แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีได้กลับตนเป็นคนดี และนโยบายการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษต่อไป

เครดิตฟรี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางสาวมาดี สุภาพผล ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าพบ พันตำรวจเอก เมธาพงษ์ บุญศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี เพื่อประสานความร่วมมือบูรณาการการทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม พร้อมแนวทางการจัดระเบียบจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางสาวมาดี สุภาพผล ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ตามแนวคิดโครงการดี ๆ ของท่าน พ.ต.อ.ดร. ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้โอกาสสร้างผู้ต้องขังให้มีความพร้อม มีวิชาชีพ คืนคนดีสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “พลังการให้จากสังคมยิ่งใหญ่สู่การยอมรับและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังที่ยั่งยืน” ซึ่งการที่ผู้ต้องขังที่จะถูกปล่อยตัวต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ คุณธรรม จริยธรรม มีวิชาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองได้ จะได้ไม่หันกลับไปทำผิดอีก และยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการทำงานของกรมราชทัณฑ์ ตามนโยบาย 4s คือ Smart , Strong , Service และ Success ความสำเร็จ คือการคืนคนดีสู่สังคม ต่อไป

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี โดย นางสาวมาดี สุภาพผล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

สล็อต

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นางสาวมาดี สุภาพผล ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะข้าราชการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี และผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ วันปิยมหาราชตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สล็อตออนไลน์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวมาดี สุภาพผล ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าพบท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี และท่านอัยการจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อร่วมรับฟังนโยบายในการช่วยเหลือผู้ต้องขังให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ต้องขัง

jumboslot

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางสาวมาดี สุภาพผล ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เข้าพบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อร่วมปรึกษาแนวทางการดำเนินงาน โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีด้วยหัวใจ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก เพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคม เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยโรงพยาบาลสิงห์บุรี จึงน้อมนำแนวทางพระราชดำริ เพื่อกำหนดนโยบายของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีด้วยหัวใจต่อไป

slot