ประวัติเรือนจำ และ ผู้บริหาร เรือนจำการสมุทรปราการ

ประวัติเรือนจำ
ความเป็นมาของเรือนจำกลางสมุทรปราการ
เรือนจำกลางสมุทรปราการ เดิมตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๓ ถ.อมรเดช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘o ชื่อเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการ โดยขุนนิเวสภิบาลเป็นพัศดีคนแรก มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๓ ไร่ ๒ งาน แบ่งเป็นพื้นที่ภายในเรือนจำ ๘ ไร่ ๓ งาน ต่อมาได้ประสบปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอโครงการก่อสร้างเรือนจำแห่งใหม่ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ ๖๔๗,๙๕๒,๑๘๒.๔๘ บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๔o แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้ ดำเนินการย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำเดิมมายังเรือนจำแห่งใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
สถานที่ตั้งเรือนจำกลางสมุทรปราการปัจจุบัน
เลขที่ ๓๓๓ ม.๕ ถ.สุขุมวิท(สายเก่า) ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ๑o๕๕o บนพื้นที่ ๑๔๗ ไร่ ๑ งาน ๘๕ ตารางวา แบ่งเป็นพื้นที่ภายในเรือนจำ ๔๖ ไร่ ๘o ตารางวา พื้นที่ภายนอกเรือนจำ ๑o๑ ไร่ ๑ งาน ๕

เครดิตฟรี

ตารางวา
ทำเนียบผู้บัญชาการ
นายสมบูรณ์ ศิลา
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ
๑ เม.ย. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน

นายสมบูรณ์ ศิลา
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ
๑ เม.ย. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน
ทำเนียบอดีตผู้บรรชาการ


นายวิญญู พานิชการ
8 มิ.ย. ๒๕๑๙ ถึง ๒ ม.ค. ๒๕๒๓


นายอรุณ ฤทธิมัต
๒ ม.ค. ๒๕๒๓ ถึง ๑๓ มิ.ย ๒๕๒๖

สล็อต


นายสกล ปัทมะสุนทร
๓ มิ.ย. ๒๕๒๖ ถึง ๘ ก.พ. ๒๕๒๗


นายมนู พงษ์หิรัญ
๙ ก.พ. ๒๕๒๗ ถึง ๘ พ.ค. ๒๕๒๗


นายสมพร ชูเชิด
๙ พ.ค. ๒๕๒๗ ถึง ๓o ก.ย. ๒๕๓๓


นายประสงค์ ไชยเลิศ
๑ ต.ค. ๒๕๓๓ ถึง ๓ ม.ค. ๒๕๓๔


นายสุทธิ์ นุ่มสังข์
๔ ม.ค. ๒๕๓๔ ถึง ๗ ก.ย. ๒๕๓๕

สล็อตออนไลน์


นายประหยัด จริงจิตร
๗ ก.ย. ๒๕๓๕ ถึง ๘ ธ.ค. ๒๕๔o


นายจำลอง ดีเกษม
๙ ธ.ค. ๒๕๔o ถึง ๙ ต.ค. ๒๕๔๓

๑o
นายพยอม สิงหรา ณ อยุธยา
๑๙ ต.ค. ๒๕๔๓ ถึง ๔ พ.ย. ๒๕๔๖

๑๑
นายคัมภีร์ อนุรักษ์
๑๔ พ.ย. ๒๕๔๖ ถึง ๒o มี.ค. ๒๕๕o

๑๒
นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ
๒๑ มี.ค. ๒๕๕o ถึง ๓ พ.ค. ๒๕๕๕

jumboslot

๑๓
นายไพศาล สุวรรณรักษา
๔ พ.ค. ๒๕๕๕ ถึง ๘ มี.ค. ๒๕๕๙

๑๔
นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล
๘ มี.ค. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙

๑๕
นายกฤษณ์ วงษ์เวช
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙ ถึง ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑

๑๖
นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล
๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑ ถึง ๓o ก.ย. ๒๕๖๒

๑๗
นายสิทธิ สุธีวงศ์
1 ต.ค. ๒๕๖๒ ถึง 28 ก.พ. ๒๕๖๓

๑๘
พันตรี รัฐกฤษณ์ ใจจริง
๒ มี.ค.๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มี.ค.๒๕๖๓ 

slot