เรือนจำจังหวัดอ่างทอง

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง เดิมตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณที่ตั้งศาลจังหวัดอ่างทอง
ปัจจุบัน เรือนจำจังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗/๑ หมู่ ๒ ถนนอ่างทอง-โพธิ์ทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ ๑๔๐๐๐

 • สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ปัจจุบันมีอายุการใช้งาน ๔7 ปี
 • ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอ่างทองและสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ๒.๕ กิโลเมตร
 • อาคารที่ทำการ ตั้งอยู่ส่วนหน้าของเรือนจำฯ เป็นอาคาร ๒ ชั้น
 • ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง คนปัจจุบันคือ นายสุพจน์ สวนอินทร์
 • มีอำนาจการควบคุม ๑๕ ปี(ชาย ๑๕ ปี หญิง ๑๕ ปี)

โครงสร้างการบริหารเรือนจำจังหวัดอ่างทอง
ผู้บัญชาการเรือนจำ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง – ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
 • ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ – ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
 • ฝ่ายรักษาการณ์
 • ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง

เครดิตฟรี

 • สถานพยาบาล
  รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
  ลำดับ
  ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระดับ ปร ลายมือชื่อ
  ๑ นายสุพจน์ สวนอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำ สูง อำนวยการ
  ๒ นายทยากร พันพอน นักทัณฑวิทยา ชำนาญการพิเศษ วิชาการ
  ๓ นายสมคิด เกิดอยู่เจริญ นักทัณฑวิทยา ชำนาญการพิเศษ วิชาการ
  ๔ นางสาววาสนา คาวีวงศ์ นักทัณฑวิทยา ชำนาญการ วิชาการ
  ๕ นางสาวศิวพร สุวินทรากร นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ชำนาญการ วิชาการ
  ๖ นายวิชาญ การสมนุช นักทัณฑวิทยา ชำนาญการ วิชาการ
  ๗ นายพิชญ์ สุขประไพ นักทัณฑวิทยา ชำนาญการ วิชาการ
  ๘ นายปัญญา ประไพพานิช นักทัณฑวิทยา ชำนาญการ วิชาการ
  ๙ นายประสาน ใจสงัด นักทัณฑวิทยา ชำนาญการ วิชาการ

สล็อต

๑๐ นายกาจพิสิฐ สกุลกำแหงลักษณ์ นักทัณฑวิทยา ชำนาญการ วิชาการ
๑๑ นางสาวปนัดดา สุวรรณดี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ วิชาการ
๑๒ นายวัชราวุธ คาดประคอง นักทัณฑวิทยา ชำนาญการ วิชาการ
๑๓ นางสุจิตรา ไชยพงศ์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ วิชาการ
๑๔ นางสาวเกศกนก เสมอบุตร นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ชำนาญการ วิชาการ
๑๕ นายสายัญ สกุลแก้ว เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๑๖ นางสาววิริยา ดีพลา เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๑๗ นายฉัตรชัย พุ่มพวง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ชำนาญงาน ทั่วไป
๑๘ นายถาวร นุชสวาท เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ชำนาญงาน ทั่วไป
๑๙ นายมรกต นามลาบุตร เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๒๐ นางนทชล ภู่สุวรรณ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๒๑ นางวารุณี แตงดี เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๒๒ นายอภิวัฒน์ สอนสุภาพ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๒๓ นายทรงธรรม ธูปแก้ว เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป

สล็อตออนไลน์


๒๔ นายกันตินันท์ ชมภู เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๒๕ นายไกรศร ทองทับทิม เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๒๖ นายพิเชฐ ผดุงตรี เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๒๗ นางคาเรนแอนน์ ศรีโสม เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๒๘ นายธีรยุทธ เจียมมีปรีชา เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๒๙ นายเสน่ห์ พิมประเสริฐ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๓๐ นายคงศักดิ์ สิงห์ช่วย อนุศาสนาจารย์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๓๑ นายเทอดเกียรติ เมฆพยัพ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๓๒ นายศักรินทร์ ชมเจริญ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๓๓ นางสาวมาลาตี จันทร์เจริญ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๓๔ นายวีรพงษ์ กันเอี้ยง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๓๕ นายวัฒนากร จุ้ยกระยาง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๓๖ นายชาตรี ช่อดอกรัก เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
ลำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระดับ ประเภท ลายมือชื่อ
๓๗ นายภาคภูมิ ชุมพลอย เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๓๘ นายศักดิ์ชัย เจริญพร เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๓๙ นายมานิตย์ ดิษฐ์กระจันทร์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทั่วไป
๔๐ นางสาวมาธิณี มวลทอง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ วิชาการ
๔๑ นายกิตติสัณห์ ธนรัตน์รังษี นักทัณฑวิทยา ปฏิบัติการ วิชาการ
๔๒ นายชัยมงคล ไชยพงศ์ นักทัณฑวิทยา ปฏิบัติการ วิชาการ
๔๓ นางสาวเตชินี เตชะรัตน์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ทั่วไป
๔๔ นายบูรพา ชำนาญรักษา เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ทั่วไป
๔๕ นายวิทวัส ปิงวัง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ทั่วไป
๔๖ นายศุภกานต์ นิทัศน์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ทั่วไป
๔๗ นายยุทธภูมิ สุทธิ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ทั่วไป
๔๘ นายธนเดช วงค์เวียน เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ทั่วไป
๔๙ นายอุดมเดช สุขแก้ว เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ทั่วไป
๕๐ นายประสานมิตร ทองสิน เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ทั่วไป
๕๑ นายธานัท สุรวัฒนาธีรรัฐ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ทั่วไป
๕๒ นายนวพล บานชื่น เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ทั่วไป
๕๓ นายณุชาติ ติยานันธ์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ทั่วไป
๕๔ นายสมพงษ์ เกลียวศิริกุล เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ทั่วไป
๕๕ นายสิโรเวฏฐณ์ จินดาหลวง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ทั่วไป
๕๖ นายยุทธวิชัย บัญชา เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ทั่วไป
๕๗ นายศุภชัย นาสิลพร้อม เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ทั่วไป
๕๘ นายศตนิธิ รอดพินิจ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ทั่วไป
พนักงานราชการ
๑ นายประสิทธิชัย การเจนจิตร์ ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์
๒ นายสรรทัด มหาปราบ ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์
๓ นายทักษิณ อินทโกสุม ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์
๔ นางอรอรุมา ด่านสวัสดิ์ ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์
๕ นางสาวชุติมา ร่วมพร เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์
๖ นายสุพัฒน์ แตงดี เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์
๗ นายวรชิต วรงค์ชูใจ เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์
๘ นางสาวนันทวรรณ พรมประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์
๙ นางสาวชุติมา ผิวแดง เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์
๑๐ นายภานุพงษ์ วรนิล เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์
๑๑ นายวีระพงศ์ จันทร เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์
๑๒ นางสาวภัทราภรณ์ นุนำ เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์
๑๓ นางสาวธนัญญา แก่นแจ่ม เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์
๑๔ นายสุวิทย์ ด่านสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์

jumboslot


ลำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระดับ ประเภท ลายมือชื่อ
ลูกจ้างประจำ
๑ นายสุรพล เอี่ยมแท้ ลูกจ้างประจำ
๒ นายสิทธิชัย ดวงแก้ว พนักงานขับรถยนต์
ลูกจ้างเหมาบริการ
๑ นายภัทรวุฒิ อ่อนนิ่ม พนักงานขับรถยนต์
๒ นางสาวภิญญดา ชุบขุนทด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
รปภ.
๑ นายมนัส ทองคำชู รปภ
๒ นายสุรศักดิ์ เกตุวงษ์ รปภ
พนักงานทั่วไป
๑ นายขวัญชัย นึกอุ่นจิตร พนักงานทั่วไป

slot