โครงสร้าง และ กฎต่างๆ ของ ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา

โครงสร้างการบริหาร
นายราเชน จำปาดิษฐ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
นายกฤษณะ งามผิว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายธวัชชัย บุญศิริ หัวหน้าฝ่ายปกครองและรักษาการณ์
นายสุนันท์ เพชรเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ต้องขัง
นายธวัชชัย บุญศิริ หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ

อัตรากำลัง
ระดับ ชาย หญิง
อำนวยการ ต้น 1 –
ชำนาญการ 3 –
ชำนาญงาน 13 –
ปฏิบัติการ 1 –
ปฏิบัติงาน – –
ลูกจ้างประจำ 1 –
พนักงานราชการ 7 4
จ้างเหมาบริการ 1 –
รวม 31 คน

เครดิตฟรี

รายนามผู้อำนวยการทัณฑสถาน
๑. นายอุดม พุ่มพวง ๑๓ มกราคม ๒๕๓๗ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐
๒. นายยงยุทธ ผันเผ่าเลิศ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๑
๓. นายบุญสม กันดี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๑ -๘ ตุลาคม ๒๕๔๔
๔. นายนิพนธ์ นิจกิจ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
๕. นายสมศักดิ์ อุดม ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
๖. นายธรากร นครพัฒน์ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๗. นายราเชน จำปาดิษฐ์ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน

การเยี่ยมผู้ต้องขัง
ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง(เยี่ยมแบบใกล้ชิด )ได้ตามเวลาที่กำหนด คือ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เยี่ยมได้ครั้งละ ๓๐ นาที
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ – วันหยุดราชการ เยี่ยมได้ครั้งละ ๓ ชั่วโมง
กำหนดเวลาเยี่ยม ๑๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
การเยี่ยมกรณีพิเศษ (การใช้ชีวิตคู่กับภรรยา)
ผู้ต้องขังสามารถใช้ชีวิตคู่กับภรรยาในทัณฑสถานได้เดือนละ ๑ ครั้ง ๆ ละ
ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง

สล็อต

สถานตรวจพิสูจน์
ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้เข้ารับการตราจพิสูจข์(ผู้เสพ)ได้ตามเวลาที่กำหนด คือ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน ๑๕ นาที
ครบ ๗ วัน เยี่ยมได้ ๑ ครั้ง
กำหนดเวลาเยี่ยม ๑๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันหยุดราชการ งดเยี่ยม

สล็อตออนไลน์

สิ่งของต้องห้าม
กฎกระทรวงมหาดไทย ข้อ ๑๒๗ ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
สิ่งของต่อไปนี้ ห้ามมิให้นำเข้ามาหรือเก็บรักษาไวในเรือนจำ
๑. ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารระเหย
๒. สุราหรือของเมาอย่างอื่น
๓. อุปกรณ์สำหรับเล่นการพนัน

jumboslot

๔. เครื่องมืออันเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนี
๕ . อาวุธ เครื่องกระสุนปิน วัตถุระเบิด ดอกไม่เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย
๗. น้ำมันเชื้อเพลิง
๘. สัตว์มีชีวิต
๙. เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับ
สิ่งของดังกล่าว
๑๐. วัตถุ เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเสื่อม
เสียต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

slot