การเยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

การเยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ขอเยี่ยมผู้ต้องขังได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยไม่มีการหยุดพักกลางวันเพื่อเป็นการบริการประชาชน และในวันเสาร์ในเยี่ยมผู้ต้องขังชาย ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ในวันอาทิตย์ให้เยี่ยมผู็ต้องขังหญิง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. เครดิตฟรี ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจดบันทึกข้อมูลบุคลผู้ขอเยี่ยมไว้เป็นหลักฐานต้องเป็นผู้มีกิจเกี่ยวข้อง หรือรู้จัก เป็นญาติมิตรกับผู้ต้องขังเยี่ยมผู้ต้องขังได้ครั้งละ 40 นาที / รอบ…
ทนายความเข้าพบผู้ต้องขัง/ข้อปฎิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สถานทูตและกงสุลติดต่อผู้ต้องขัง/เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ทนายความเข้าพบผู้ต้องขัง/ข้อปฎิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สถานทูตและกงสุลติดต่อผู้ต้องขัง/เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ทนายความเข้าพบผู้ต้องขังข้อปฎิบัติสำหรับทนายความเข้าพบผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู มีดังนี้ ทนายความที่จะขอเข้าพบผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดีะต้องเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ เครดิตฟรี ทนายความจะเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดี ต้องยื่นคำร้องขอพบผู้ต้องขังตามแบบที่กรมราชทัณฑ์กำหนด และจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขังนั้นต้องการพบทนายเท่านั้นทนายความสามารถเข้าเยี่ยมและติดต่อกับผู้ต้องขังได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สล็อต หากมีเหตุผลพิเศษจำเป็นต้องพบผู้ต้องขังนอกวันเวลาในข้อ 3 ให้ขออนุญาตต่อผู้อำนวยการทัณฑสถานฯ แต่ต้องไม่ใช่ระหว่างเวลาที่ทัณฑสถานได้นำผู้ต้องขังเข้าห้องขังแล้ว และยังมิได้นำออกจากห้องขังทนายความที่ได้รับอนุญาตให้พบผู้ต้องขัง หากต้องการจะสงวนข้อความที่พูดกับผู้ต้องขังเป็นความลับ ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอยู่ในระยะที่ไม่สามารถได้ยินข้อความการสนทนาให้นำข้อความในข้อ 4 , 5, 6, 7, 11 และข้อ 12 มาใช้บังคับกับทนายความที่เข้าพบผู้ต้องขังโดยอนุโลม…
ญาติและบุคคลภายนอกติดต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ญาติและบุคคลภายนอกติดต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ญาติและบุคคลภายนอกติดต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูก ต้องถือปฏิบัติ ดังนี้ เครดิตฟรี บุคคลภายนอกจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายฯ จึงจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อได้การเยี่ยม หรือติดต่อกับผู้ต้องขัง ต้องนำบัดรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการ ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้งผู้ต้องขังที่จะเยี่ยม หรือติดต่อจะต้องเป็นผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสให้ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อได้เท่านั้น และต้องเข้าเยี่ยมหรือติดต่อในวันที่ทัณฑสถานกำหนดไว้ สล็อต บุคคลภายนอก หรือญาติผู้ต้องขังที่ติดต่อ จะนำสิ่งของใด ๆ เข้ามาหรือนำออกจากทัณฑสถานฯ ส่งมอบหรือรับจากผู้ต้องขังโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้โดยเด็ดขาดบุคคลภายนอก หรือญาติผู้ต้องขังประสงค์จะมอบเงินให้กับผู้ต้องขังให้นำฝากไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทางทัณฑสถานกำหนดหน้าที่ไว้เท่านั้นบุคคลภายนอกหรือญาติที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังจะต้องอยู่ในเขตที่ทางทัณฑสถานกำหนดให้เป็นที่เยี่ยมหรือติดต่อเท่านั้น สล็อตออนไลน์ ห้ามมิให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง แนะนำ ชักชวน แสดงกริยาหรือให้อาณัติสัญญาณอย่างใด ๆ แก่ผู้ต้องขังเพื่อกระทำผิดกฎหมายหรือผิดวินัยผู้ต้องขังผู้ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง ต้องพูดภาษาไทย และออกเสียงให้ดังพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอยู่…
​“ ระบบเสริมความมั่นคง/การฝึกวิชาชีพ/สิ่งของต้องห้าม/ของเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

​“ ระบบเสริมความมั่นคง/การฝึกวิชาชีพ/สิ่งของต้องห้าม/ของเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

​“ ระบบเสริมความมั่นคง ”“ ระบบเสริมความมั่นคง ” เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการควบคุมผู้ต้องขัง และช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เครดิตฟรี ระบบเสริมความมั่นคง แบ่งออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ ระบบป้องกันการแหกหัก หลบหนีของผู้ต้องขัง ประกอบด้วย 2 ระบบย่อย คือ1.1 ระบบรั้วไฟฟ้าแรงสูง ( High Voltage Fence System)1.2 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( Closed Circuit Television…
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพ1.1ผู้ต้องขังชาย-หญิงที่อยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนระหว่างพิจารณาระหว่างอุทธรณ์ - ฎีกา ของศาลทุกประเภทคดี1.2 ควบคุมผู้ต้องขังชาย-หญิงที่ศาลพิพากษาลงโทษเด็ดขาดแล้ว กำหนดโทษไม่เกิน 15 ปีแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้เป็นบุคคลที่สามารถเข้ากับสังคมได้เมื่อพ้นโทษแล้วทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยให้การอบรมศึกษาวิชาสามัญ วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังทั้งนี้เพื่อให้มีอาชีพติดตัวและสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม3.เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารงานราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาระบบเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจในภารกิจและบทบาทของเรือนจำและกรมราชทัณฑ์ เครดิตฟรี แบ่งการบริหารเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์นายธนวัฒน์ เหิรเมฆตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์นางชบาไพร ศรีใสคำตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับแดนหญิง สล็อต นางฐาปนี จันอุดทะตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ประจำห้องจดเยี่ยมนายวิรัญ…
ความเป็นมาเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ความเป็นมาเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ทำเนียบผู้บัญชาการรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู เครดิตฟรี นายไพฑูรย์ อำพันธ์18 สิงหาคม 2551 - ปัจจุบันนายวิฑูรย์ ใจหงษ์22 มีนาคม 2550 - 11 สิงหาคม 2551นายสมบูรณ์ สร้อยสม14 ตุลาคม 2545 - 8 มีนาคม 2550นายปรีชารัตน์ บุญเรืองรัตน์17 ตุลาคม 2543 - 13 ตุลาคม 2545นายสุรจิตร ชารัญจ่า16…
เปิดสถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ (อาคารฉนทฺกโร เมตตา)ณ สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ

เปิดสถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ (อาคารฉนทฺกโร เมตตา)ณ สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขัง 15 ปี ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งชาย เครดิตฟรี และหญิง 1,900 คน โดยมี นายวิมล มิตรปล้อง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ได้รับความเมตตาจากมูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดย หลวงพ่อปรีดา ฉนฺทกโร เจ้าอาวาสวัดป่าดานวิเวก อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล พร้อมทั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สล็อต เป็นเงินทั้งสิ้น 5,027,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล เพื่อให้บริการด้านการสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขัง…
บึงกาฬนำจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง ในเรือนจำ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบและให้กำลังใจผู้ต้องขัง ทำความดี ด้วยหัวใจ

บึงกาฬนำจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง ในเรือนจำ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบและให้กำลังใจผู้ต้องขัง ทำความดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งในเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขังชั้นดี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อาสาสมัครท้องถิ่น ประชาชนและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ…
ตรวจที่เกิดเหตุซ้ำ ผู้คุมเรือนจำหนองคายถูกยิงปริศนา

ตรวจที่เกิดเหตุซ้ำ ผู้คุมเรือนจำหนองคายถูกยิงปริศนา

หนองคาย - รองผู้การหนองคายนำชุดสืบสวนพร้อม ผบ.เรือนจำ ตรวจที่เกิดเหตุบ้านพักผู้คุมเรือนจำซ้ำ เก็บหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมจำลองเหตุการณ์อาจเป็นการฆ่าตัวตาย แต่ต้องรอผลนิติเวชยืนยัน ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง ทั้งถูกฆาตกรรม คาดปมจากการพนันและปัญหาสุขภาพ ขณะที่ ผบ.เรือนจำให้ตำรวจทำงานเต็มที่ พร้อมช่วยเหลือครอบครัวผู้ตาย เครดิตฟรี เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (11 มิ.ย.) พ.ต.อ.วิบูลย์ วงศ์ก้อม รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.ท.นิยม วงศ์สนิท รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ…
ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองคาย

บทบาท หน้าที่ ภารกิจรับผิดชอบร้านสงเคราะห์ ควบคุม กำกับดูแล การจำหน่ายสินค้าในร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง โดยเป็นผู้จัดการร้าน ควบคุมจัดทำบัญชีร้านค้ากำไร – ขาดทุน นำเสนอผู้บัญชาการเรือนจำ ควบคุมบัญชีสินค้าและการจ่ายคูปองผู้ต้องขัง การจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ควบคุมการนำสินค้าฝากขาย การจัดซื้อและจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดของร้านค้าในเรือนจำ ควบคุมการจัดทำบัญชีการจำหน่ายสินค้าประจำวัน การจัดสินค้าตามใบสั่งซื้อจากร้านค้าหน้าเรือนจำ ควบคุมบัญชีสินค้าการรับ – จ่าย สต๊อกสินค้ารวม ตลอดจนการจัดการเยี่ยมญาติและรับเงินฝากผู้ต้องขังการจัดเลี้ยงอาหาร การประกอบอาหารตามเมนู เป็นต้น และ หน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย…