การเยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
 1. ขอเยี่ยมผู้ต้องขังได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยไม่มีการหยุดพักกลางวัน
  เพื่อเป็นการบริการประชาชน และในวันเสาร์ในเยี่ยมผู้ต้องขังชาย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ในวันอาทิตย
  ์ให้เยี่ยมผู็ต้องขังหญิง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

เครดิตฟรี

 1. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการแสดงต่อเจ้าหน้าที่
  เพื่อจดบันทึกข้อมูลบุคลผู้ขอเยี่ยมไว้เป็นหลักฐาน
 2. ต้องเป็นผู้มีกิจเกี่ยวข้อง หรือรู้จัก เป็นญาติมิตรกับผู้ต้องขัง
 3. เยี่ยมผู้ต้องขังได้ครั้งละ 40 นาที / รอบ / วัน
 4. เมื่อได้รับสัญญาณหมดเวลาเยี่ยมแล้ว ขอให้ออกจากห้องเยี่ยมทันที
 5. ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่เสพสุรา ยาเสพติด มีอาการมึนเมา

สล็อต

 1. ต้องมีกริยาวาจาสุภาพ ไม่ส่งเสียเอะอะโวยวาย หรือด่าทอใดๆ
 2. ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 3. ต้องไม่แนะนำ ชักชวน แสดงกริยา หรือให้อาณัติสัญญาณใดๆ แก่ผู้ต้องขัง เพื่อกระทำผิดกฎหมาย หรือวินัยผู้ต้องขัง
 4. ต้องไม่ส่งมอบสิ่งของใดๆ ให้กับผู้ต้องขังโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผ่านการตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่โดยเด็ดขาด
 5. ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นสิ่งของที่ต้องการจะฝากให้ผู้ต้องขังทุกกรณี
 6. หากมีความประสงค์จะให้ผู้ต้องขังลงชื่อมอบอำนาจ มอบฉันทะ หรืออื่นใด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบ
  และดำเนินการให้ตามระเบียบต่อไป

สล็อตออนไลน์

 1. ญาติที่ขอเยี่ยม หากรอนานเกินกว่า 30 นาที ยังไม่ได้เข้าเยี่ยมญาติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
 2. ห้ามญาติที่เข้าเยี่ยมนำโทรศัพท์มือถือให้ผู้ต้องขังพูด หรือติดต่อกับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
 3. ญาติหากไม่ได้รับความเป็นธรรม ความเสมอภาค หรือไม่ได้รับความสะดวกให้แจ้งต่อ
  ผู้บัญชาการเรือนจำฯ

สิ่งของต้องห้ามไม่อนุญาตให้นำมาเยี่ยมผู้ต้องขัง

 1. ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และสารระเหย
 2. สุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น
 3. อุปกรณ์สำหรับเล่นการพนัน

jumboslot

 1. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการหลบหนี
 2. อาวุธ เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
 3. ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย
 4. น้ำมันเชื้อเพลิง
 5. สัตว์มีชีวิต
 6. เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับสิ่งของดังกล่าว
 7. วัตถุ เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเสื่อมเสีย ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

slot