ความเป็นมาเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ทำเนียบผู้บัญชาการรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

เครดิตฟรี

นายไพฑูรย์ อำพันธ์
18 สิงหาคม 2551 – ปัจจุบัน
นายวิฑูรย์ ใจหงษ์
22 มีนาคม 2550 – 11 สิงหาคม 2551
นายสมบูรณ์ สร้อยสม
14 ตุลาคม 2545 – 8 มีนาคม 2550
นายปรีชารัตน์ บุญเรืองรัตน์
17 ตุลาคม 2543 – 13 ตุลาคม 2545
นายสุรจิตร ชารัญจ่า
16 ธันวาคม 2540 – 16 ตุลาคม 2543

ยุทธศาสตร์เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 2547-2551
วิสััยทัศน์
ควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ ให้บริการประทับใจ และแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้พร้อมกลับคืนสู่สังคม

พันธกิจ

 1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. อบรม แก้ไข และฟื้นฟูผู้ต้องขังเพื่อกลับสู่สังคม
 3. บริการผู้มาติดต่อด้วยความประทับใจ

สล็อต

เป้าประสงค์
1.คืนคนดีสู่สังคม ลดภาระ และเสริมเศรษกิจภาครัฐ
2.เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
3.สร้างแบบอย่างที่ดีในการบริหาร ระบบราชการไทย

ประวัติความเป็นมา
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู และการจัดตั้งศาลจังหวัด ดำเนินการโดยนายไพรัช นุชิต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตังศาลจังหวัดหนองบัวลำภูต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่อำเภอเมือง อำเภอโนนสัง อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอสุวรรณคูหา และขออนุมัติจัดตั้งเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้พื้นที่สาธารณะโคกคำโกนโก บ้านโนนหวาย ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เนื้อที่ 100 ไร่ โดยหัวหน้าส่วนราชการ และสภาตำบลำได้ประชุมอนุมัติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2535

สล็อตออนไลน์

กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการก่อสร้างแลวเสร็จ พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2540 โนฐานะเป็นหน่วยราชการหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นเรือนจำที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 114 ตอนพิเศษ 49 ข ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2540 ได้เริ่มรับผู้ต้องขังจากเรือนจำใกล้เคียงมาควบคุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2541 จำนวน 385 คน

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นส่วนราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ตั้งอยู๋เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ประมาณ 14 กำโลเมตร ห่างจากสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู ประมาณ 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 100 ไร่ ซึ่งเป็นพ้านพักข้าราชการบางส่วน จำนวน 71 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา และพื้นทีภายในเรือนจำ 28 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา แบ่งออกเป็น 9 แดน คือ

jumboslot

 1. แดนฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
 2. แดนสูทกรรม
 3. แดนฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
 4. แดนกลาง
 5. แดนเรือนนอน 1
 6. แดนเรือนนอน 2
 7. แดนสถานพยาบาล
 8. แดนโรงงานฝึกวิชาชีพ
 9. แดนหญิง

slot