ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

เกี่ยวกับเรา

เครดิตฟรี

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เป็นหน่วยงานราชการสังกัดส่วนกลาง ตั้งที่ทำการอยู่ภูมิภาค เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 เป็นเรือนจำเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังเฉพาะทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม มีความมั่นคงปานกลาง ควบคุมผู้ต้องขังเฉพาะเพศชาย เหลือโทษจำคุกต่อไม่เกิน 15 ปี

วิสัยทัศน์
“ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในด้านการควบคุม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรม ในการแก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัย สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อส่งคืนคนดีมีคุณค่ากลับสู่สังคม

สล็อต

พันธกิจ

 1. ควบคุมผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียมและเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
 2. บำบัด ฟื้นฟู แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร

การติดต่อขอเยี่ยมผู้ต้องขัง (ญาติ)

สล็อตออนไลน์


การติดต่อขอเยี่ยมญาติ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ได้กำหนดข้อบังคับไว้ดังนี้

 1. ญาติที่ประสงค์ขอเยี่ยมผู้ต้องขัง เข้าได้พร้อมกันครั้งละไม่เกิน 5 คน
 2. เยี่ยมวันใดวันหนึ่งของวันทำการในแต่ละสัปดาห์ได้เพียงครั้งเดียว
 3. เยี่ยมโดยใช้โทรศัพท์ผ่านจอภาพ (Video Phone) ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
  บุคคลที่สามารถติดต่อขอเยี่ยมได้ต้องเป็นญาติสืบสายโลหิต ดังนี้
 4. ภรรยา (จดทะเบียนสมรส
 5. พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา บุตร หลาน
 6. บุคคลอื่นที่ผู้ต้องราชทัณฑ์แจ้งรายชื่อไว้กับหน่วยงาน
  ขั้นตอนการติดต่อเข้าเยี่ยม
 7. รับบัตรคิวและรอเรียกตามลำดับ

jumboslot

 1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
 2. รอฟังเรียกชื่อเข้าเยี่ยม
 3. ต้องการฝากเงิน เขียนแบบเงินฝากยื่นที่ช่อง 2
 4. ต้องการซื้อสินค้า ให้กรอบแบบซื้อสินค้า ยื่นที่ช่องบริการ 3 ชำระเงินตามจำนวน รับใบเสร็จ
  ข้อควรปฏิบัติเมื่ออยู่ในระหว่างการติดต่อขอเยี่ยม
 5. นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ
 6. ห้ามใช้และปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ
 7. แต่งกายด้วยความสุภาพ สตรีไม่สวมเสื้อสายเดี่ยว เสื้อกล้าม เสื้อเกาะอก กระโปรงหรือกางเกงสั้นเหนือหัวเข่า
 8. ไม่รับ ส่งมอบ สิ่งของใดๆ ให้

slot