ทำเนียบผู้บัญชาการและหน้าที่รับผิดชอบเรือนจำจังหวัดกาพสินธุ์

ทำเนียบผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาพสินธุ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม “พัศดีเรือนจำ” โดยตำแหน่ง
ปัจจุบันเป็นตำแหน่ง “ผู้บัญชาการเรือนจำ”

เครดิตฟรี

ลำคับ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสมจิตร หมุนสุข 1 กันยายน 2519 – 30 กันยายน 2521
2 นายปราศรัย อกิรัตนพันธ์ 1 ตุลาคม 2521 – 8 กุมภาพันธ์ 2525
3 นายประสิทธิ์ บัณฑิตพุฒ 9 กุมภาพันธ์ 2525 – 15 เมมายน 2527
4 นายประยงค์ มาระโรจน์ 16 เมพายน 2527 – 22 กรกฎาคม 2534
5 นายสาธิต ไวยศรีแสง 23 กรกฎาคม 2534 – 14 ตุลาคม 2537
6 นายสมชัย พานนนท์ 15 ตุลาคม 2537 25 ธันวาคม 2540
7 นายมนู วิวัฒนวานิช 26 ธันวาคม 2540 – 30 กันยายน 2544
8 นายชูชัย พิพัฒน์ศิถี 1 ตุลาคม 2544 14 พฤสจิกายน 2546
9 นายณรงค์ศักดิ์ สมพัศ 15 พฤศจิกายน 2546-7 พฤศลิกายน 2551
10 นายสุภาพงศ์ อินทรวัชระ 8 พฤศจิกายน 2551 30 กันยายน 2553

สล็อต

11 นายนริศ รัตนโน 1 ตุลาคม 255 – มีนาคม 2554
นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำ
12 นายยศวัตน์ ทำเพ็ญธรรมสกุล มีนาคม 2554 – 30 กันยายน 2557
13 นายไพโรจน์ แต่สุวรรณ์ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2559
14 นายพชรวิเชียร สมกิตร 8 ตุลาคม 2559 – 1จจุบัน

อำนาจหน้าที่และวิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่

ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกฏหมายโดยดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการราชทัณฑ์ หรือกฎหมายอื่น
ควบคุมผู้ต้องขังที่เป็นคนฝาก ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในเขตอำนาจของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์และนักโทษเด็ดขาดที่กำหนดโทษไม่เกิน 15 ปี
ดำเนินการทางทัณฑปฏิบัติ อบรมแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ การพัฒนาสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลเรือนจำ การอำนวจความยุติธรรมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สล็อตออนไลน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นเรือนจำที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

อย่างมีมาตรฐาน เพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม

หน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

jumboslot

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมกักขังผู้ต้องขังระหว่างสอบสวน หรือพิจารณาคดี ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีอำนาจ หน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล และคำสั่งลงโทษของผู้มีอำนาจตามกฎหมายให้จำคุก โดยปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 พระราชบัญญัติรื้อฟื้น คดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 ตลอดจนพระราชบัญญัติต่างๆ ในเมื่อผู้ต้องขังได้กระทำความผิดขึ้นภายในเรือนจำ เช่น พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 พระราชบัญญัติอาวุธปืนพระราชบัญญัติยาเสพติด เป็นต้น

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

เรือนจำได้พยายามปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ สำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าว องค์การสหประชาชาติได้มีมติให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในประเทศของตน เมื่อเดือนสิงหาคม 2498 เท่าที่กำหนดงบประมาณ ประเพณี วัฒนธรรม และสถานการณ์ของแต่ละประเทศจะอำนวย

slot