ปฏิรูปเรือนจำนางรอง

การปฏิรูปเรือนจำผ่านกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนผู้ต้องขังสู่สังคม กรณีศึกษาเรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เครดิตฟรี

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การปฏิรูปเรือนจำผ่านกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนผู้ต้องขังสู่สังคม กรณีศึกษาเรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์” มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานของเรือนจำในการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนผู้ต้องขังสู่ชุมชน และ
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งคืนผู้ต้องขังกลับสู่สังคมของเรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม กับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บัญชาการเรือนจำ และกลุ่มเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอ

สล็อต

นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้พ้นโทษที่ผ่านกระบวนพัฒนาพฤตินิสัยของเรือนจำอำเภอนางรอง และกลับเข้าไปใช้ชีวิตในหมู่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนชุมชนหมู่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่
1) การรับตัวผู้ต้องขัง

สล็อตออนไลน์

2) การดำเนินการพัฒนาพฤตินิสัย
3) เตรียมการปล่อยตัว และ
4) การดูแลหลังการปล่อยตัว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพฤตินิสัยให้กับผู้ต้องขังให้มีความรู้ มีทักษะการประกอบอาชีพ มีสุขภาพดี สร้างสังคมอบอุ่น พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม โดยนำระบบคณะกรรมการหมู่บ้านในเรือนจำดูแลผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นเรือนจำแห่งเดียวของประเทศไทยใช้รูปแบบดังกล่าว ทำให้ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดกฎหมายซ้ำเพียง 11% และไม่พบสารเสพติด และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ 100 %

jumboslot

สำหรับแนวทางการส่งคืนผู้ต้องขังกลับสู่สังคม พบว่า เรือนจำได้วางแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล (Sentence Plan) ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังขณะอยู่ในเรือนจำ และเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษกลับสู่สังคม แต่ละหมู่บ้านจะมีแผนชีวิตหมู่บ้าน (Village Plan) ซึ่งเป็นแผนตามนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์คอยรองรับอยู่ ทำให้การดำเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจนและสอดรับกัน เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษออกไป หมู่บ้านก็มีแผนรองรับผู้พ้นโทษให้สังคมยอมรับ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

slot