ประกาศเจตจำนงสุจริตเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศเจตจำนงสุจริต
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วน

เครดิตฟรี

ของประเทศ โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นำมาซึ่งการกำหนด
เป็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ประกอบยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
จังหวัดปราจีนบุรี มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องตังกล่าว จึงขอให้คำมั่นในการบริหารและ
การปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือหลักแห่งความชอบธรรม ความโปร่งใส ปราสจากการทุ
จริต ประพฤติปฏิบัติ และดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ
ที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจที่รับผิดชอบ พร้อมกับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สล็อต

และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรของจังหวัดปราจีนบุรีทุกคนได้ยึดมั่นในหลักการนี้ และเพื่อให้การบริหารราชการ
และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติไว้ตังนี้
๑. ด้านความโปร่งใส : ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
ในการปฏิบัติงาน ให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการดำเนินภารกิจต่างๆ
ของหน่วยงาน ดำเนินการเรื่องร้องเรียนโดยยีดหลักความถูกต้อง ชอบธรรม

สล็อตออนไลน์

๒. ด้านความพร้อมรับผิด : ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด พร้อมรับผิด
ต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน
๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๔. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร : มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม สร้างวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต
มีการดำเนินการมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระทำการทุจริต

jumboslot

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน : ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน / คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก
ความถูกต้องและเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ มุ่งเน้นการบริหารจัดการ และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
๖. ด้านการสื่อสารในหน่วยงาน : ㆍ มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ให้บุคลากรของจังหวัดสื่อสาร
ทำความเข้าใจกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส
ตามนโยบายข้างต้น

slot