ประวัติทัณฑสถานทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา เดิมใช้ชื่อว่า ทัณฑสถานบำบัดพิเศษคลองไผ่ เคยเป็นศูนย์ควบคุมผู้อพยพของชาวต่างด้าว (เวียดนาม + เขมร) มา
ก่อนเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจกรมราชทัณฑ์ได้รับมอบพื้นที่จึงได้ซ่อมแซม ปรับปรุงใหม่และได้สร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อที่จะใช้คุมขังผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด ซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542 แต่ในขณะนั้นกรมราชทัณฑ์ กำลังประสบปัญหาผู้ต้องขังหญิงเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะคดียาเสพติดเกิดความแออัดทุกเรือนจำ / ทัณฑสถานจึงได้มีนโยบาย ให้ย้ายระบายผู้ต้องขังหญิงจากเรือนจำ /ทัณฑสถานต่างๆ มาคุมขังที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษคลองไผ่ โดยเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2544 และเริ่มรับระบายผู้ต้องขังจากเรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ ภายในเขตและที่อื่นๆ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2544 และได้เปลี่ยนชื่อตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานที่ตั้งเดิม

เครดิตฟรี

วิสัยทัศน์
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาผู้กระทำผิดให้กลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

สถิติจำนวนผู้ต้องขัง
สถิติจำนวนผู้ต้องขัง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

สล็อต

จำนวนรวม 3,913 คน
เด็ดขาด 3,851 คน
อุธรณ์ ฏีกา 62 คน
ผู้รอตรวจพิสูจน์ 3 คน
เด็กติดมารดา 1 คน

เบอร์โทรติดต่อ
ตำแหน่ง/ชื่อ-สกุล ภายใน สายตรง โทรสาร
ผู้อำนวนการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
นางชฏาพร รักษาทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สล็อตออนไลน์

นางสาวสุกัญญา ไทยน้อย 71 044-323-402-3 0-4432-3397
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
นางสาวจรัสสา การเกษตร 14 044-323-402-3 0-4432-3397
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง
นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น 26 044-323-402-3 0-4432-3397
ผู้อำนวยการส่วนปกครองและทัณฑปฏิบัติ
นางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ 16 044-323-402-3 0-4432-3397
หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
นางสาววาสนา คาวีวงศ์ 67 044-323-402-3 0-4432-3397

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

jumboslot

นางสุมาลี เตียนพลกรัง 23 044-323-402-3 0-4432-3397
หัวหน้าฝ่ายรักษาการณ์
นางสาววรรณดี สุขสวัสดิ์ 22 044-323-402-3 0-4432-3397
หัวหน้าสถานพยาบาล
นางสาวเพ็ญศรี คำมณี 43 044-323-402-3 0-4432-3397
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง
นางสุดารัตน์ ภู่พันธ์ 72 044-323-402-3 0-4432-3397
หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ
นางสาวจิราพร ทับชม 32 044-323-402-3 0-4432-3397
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
นางสาวรุ่งอรุณ ศุภรัตนพงศ์ 41 044-323-402-3 0-4432-3397
หัวหน้าฝ่ายชุมชนบำบัด
นางสาวบุญหัส แก้ววารี 44 044-323-402-3

slot