ประวัติเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี

เครดิตฟรี

ตั้งอยู่เลขที่ 266/2 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา ตามหลักฐานที่ราชพัสดุแปลงที่ ปจ 223 และ เอกสารสิทธิที่ น.ส.ล. 4863 แบ่งเป็นเนื้อที่ ภายใน 4 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา และ เนื้่อที่ภายนอก 2 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี มีอายุมากกว่า 70 – 80 ปี เดิมทีเป็นเรือนจำของตำรวจ ซึ่งมีตำรวจเป็นผู้คุม มีกองรักษาการณ์อยู่หน้าเรือนจำ (ปัจจุบัน คือ โรงจอดรถ และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เรือนจำ) กำแพง เป็นกำแพงอิฐขนาดใหญ่ มีป้อมรักษาการณ์บนกำแพงทั้ง 4 ด้าน ส่วนเรือนนอนของผู้ต้องขัง เป็นเรือนนอนไม้ชั้นเดียว มุงสังกะสี มี 2 หลังคู่กัน (ปัจจุบัน หลังหนึ่งเป็นที่ทำการฝ่ายควบคุม และรักษาการณ์ อีกหลังหนึ่งรื้อถอนแล้ว และสร้างเป็นสูทกรรม)
เมื่อประมาณ ปี. พ.ศ. 2472 กรมราชทัณฑ์ ได้เข้ามาดำเนินการและสร้างเรือนนอนไม้ขึ้น เป็นเรือนนอนแฝด มีระเบียงเดินได้รอบ และสร้างที่ทำการขึ้นหน้าเรือนจำ มีชั้นเดียว (เรียกว่า ตึกดิน เพราะพื้นติดดิน)
สมัยที่นายณัฐชัย ราษีสุทธิ์ เป็นพัศดี เกิดฝนตกหนัก กำแพงด้านทิศใต้ (กำแพงอิฐ ก้อนใหญ่) ได้ล้มลง จึงสร้างกำแพงขึ้นใหม่ เป็นลักษณะในปัจจุบัน ต่อมา ในสมัยนายประเสริฐ ฤทธิจินดามัย จึงได้สร้างกำแพงเหมือนกัน ทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งรื้อป้อมบนกำแพง

สล็อต


เมื่อปี พ.ศ. 2519 สมัยที่นายเฉลียว สิทธิประเสริฐ เป็นพัศดี ได้มีการประหารนักโทษ 3 คน ในคดีอายุธสงคราม ตรงโรงครัวเก่า และมีสระขนาดใหญ่ (ปัจจุบันรื้อทิ้ง และถมสระแล้ว และสร้างเป็นโรงงานฝึกวิชาชีพ) เล่ากันว่า นักโทษ 3 คนนั้น มีตำรวจร่วมขบวนการด้วย แต่ตำรวจถูกส่งไปอำเภอกบินทร์บุรี และโยนความผิดให้นักโทษ 3 คน ซึ่งบางคนบอกว่า อย่าประหารเขาเลย เพราะเขาไม่ผิด ซึ่งการประหารนักโทษในเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีในครั้งนั้น ตรงกับสมัยที่นายทวี ชูทรัพย์ เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ต่อมาสมัยที่นายศรีศักดิ์ เศรษฐสนิท ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำ ได้ปรับปรุงที่ทำการใหม่ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

ปี พ.ศ. 2552 กรมราชทัณฑ์ได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการ หลังใหม่ เป็นเงิน 640,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เรือนจำได้ดำเนินการ ก่อสร้างโดยใช้แรงงานผู้ต้องขัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2523 และเปิดใช้ที่ทำการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2524
เมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้สร้างเรือนนอนคอนกรีต เสริมเหล็ก ใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้อง ขนาดกว้าง 10 เมตร ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้จัดสรรงบประมาณให้ เป็นเงิน 1,057,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เรือนจำได้ดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้

สล็อตออนไลน์

แรงงานผู้ต้องขัง สร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการใช้เป็นที่ควบคุมผู้ต้องขัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2525 จุผู้ต้องขังได้เต็มที่ 300 คน
ปีเดียวกันนั้นได้สร้างป้อมขึ้นใหม่ จำนวน 6 ป้อม เป็นป้อมไม้เคลื่อนที่ได้ ภายหลังจึงสร้างเป็นป้อมก่ออิฐถือปูน และสร้างถาวร คงไว้ จำรวน 4 ป้อม ภายหลังเหลือ 3 ป้อม และได้สร้างคอกเลี้ยงสุกรตรงกำแพงด้านทิศเหนือ พ.ศ. 2537 จึงสร้างเป็นที่ทำการฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ปี พ.ศ. 2544 สมัยที่นายไมตรี แก่นศิริ เป็นผู้บัญชาการเรือนจำ ได้รื้อโรงเลี้ยงเก่า สร้างเป็นโรงงานฝึกวิชาชีพช่างไม้ ซึ่งกรมราชทัณฑ์อนุมัติงบประมาณให้ เป็นเงิน จำนวน 3,568,435.- บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
ปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2550 กรมราชทัณฑ์ ได้จัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงที่ทำการฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ และห้องสมุด เป็นเงิน ประมาณ 345,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว
ปี พ.ศ. 2552 สมัยที่ นายนักรบ นาคพรหม เป็นผู้บัญชาการเรือนจำ ได้สร้างแนวกั้นกำแพง ด้านในขึ้น เป็นแนวกำแพงตาข่ายเหล็ก มีลวดหนามหีบเพลงอยู่ด้านบน ทำให้เรือนจำ มีความมั่นคงขึ้น

jumboslot


ปี พ.ศ. 2553 ได้ขยายแดนหญิงให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และปลอดโปร่ง
ปี พ.ศ. 2556 สมัยที่ นายอาคม เหมือนแย้ม เป็นผู้บัญชาการเรือนจำ ได้ปรับปรุงแดนหญิง ร้านสงเคราะห์ผู้ต้อง ห้อง Video Conference และ สร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก (โดม) ขึ้นระหว่างล้านกว้างหน้าเรือนนอนไม้แฝด เป็นเงินทั้งสิ้น 960,768 บาท (เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
ในปี พ.ศ. 2557 สมัยที่นายสมชาย เปรมใจ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ได้จัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 481,985.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ปรับปรุงต่้อเติมเรือนนอนตึกด่านล่าง จำนวน 2 ห้อง เพื่อแก้ไขความแออัดของผู้ต้องขัง
ในปี พ.ศ. 2558 กรมราชทัณฑ์ได้จัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 707,000.00 (เจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) สร้างเตียงนอน 2 ชั้น จำนวน 4 ห้องนอน เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้ต้องขัง
ปี พ.ศ. 2558 – 2559 กรมราชทัณฑ์จัดสรรงบประมาณให้ 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ปรับปรุงห้องเยี่ยมญาติใหม่ โดยประมูลราคาได้ 1,040,345.90 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสามร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์)

slot