ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเรือนจำจังหวัดหนองคาย

นายทองสมุทร ปลื้มรุ่งโรจน์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายไพทูล ลุนรินทร์
นักทัณฑวิทยา ชำนาญการ

นางสาวนุชจรินทร์ มิ่งชัย
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน

เครดิตฟรี

นางกัญญาวีร์ เทพพรมวงค์
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน

นายจักรพงษ์ เทียงมา
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน

นางสาวรจณา พานุรักษ์
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

นายสุรเดช แก้วก่า
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน

นางสาวอลิษา ขุนทะวาด
เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์

สล็อต

บทบาท หน้าที่ ภารกิจ
มีหน้าที่และรับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในสังกัด การควบคุมตรวจตราเกี่ยวกับการบริหารงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี การบริหารงานพัสดุอาคารสถานที่ และยานพาหนะ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ตรวจตราการรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน ตรวจตรารับผิดชอบงานอื่น ๆ ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
และหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายรวมทั้งสิ้น 8 คน

งานธุรการและยุทธศาสตร์
รับ ผิดชอบงานสารบรรณเรือนจำ การรับ – ส่งหนังสือราชการ ค้นหา เก็บรักษาและเวียนหนังสือราชการเพื่อแจ้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติทราบ รวบรวมและจัดทำรายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุม งานธุรการซึ่งไม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ โต้ตอบหนังสือราชการ จัดทำงานธุรการเกี่ยวกับประกาศ ระเบียบ คำสั่ง กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติราชการเรือนจำประจำปีงบประมาณ ตัวชี้วัด มาตรฐาน
โปร่งใส 5 ด้าน มาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน มาตรฐานความจำเป็นพื้นฐานของผู้ต้องขัง 5 ด้าน และหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สล็อตออนไลน์

งานพัสดุ
รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานพัสดุ ดำเนินการัดซื้อ จัดจ้าง การเบิก – จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมบำรุงยานพาหนะและรักษา
อาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้าง การจัดบริเวณสถานที่ของทางราชการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสอบสภาพ
ความมั่นคงของอาคารสถานที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e – Auction) ตลอดจนการจัดทำแผนงาน/โครงการของเรือนจำ เป็นต้น และหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

jumboslot

งานการเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ การบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการ การขอย้ายกลับภูมิลำเนา การโอน การพิจารณาบำเหน็จความชอบของข้าราชการ คุมทะเบียนประวัติข้าราชการและเก็บรักษาประวัติ ก.พ.7 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอมีบัตร ประสานงานกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดำเนินการด้านวินัย เจ้าพนักงานเรือนจำ การจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง เป็นต้น ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

slot