รายชื่อผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี

รายนามผู้บัญชาการเรือนจำ/พัศดี

รายนามผู้บัญชาการเรือนจำ/พัศดี
ที่ ชื่อ นามสกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายจำรัส โคติวงษ์ พ.ศ. 2496 – พ.ศ. 2498
2 นายชิต มีคุณสูตร พ.ศ. 2496 – พ.ศ. 2499
3 นายวิชิต ราชเวียง พ.ศ. 2499 -พ.ศ. 2501
4 นายเทียน วีรชาติ พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2503
5 นายเติม จารุจินดา พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2504

เครดิตฟรี

6 นายบัณฑูร บุญหนุน พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2509
7 นายมนู ชื่นชมจิตร พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2511
8 นายชลอ เสือสีห์ พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2513
9 นายณัฐชัย ราษีสุทธิ์ พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2517
10 นายวิชิต ราชเวียง พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2517
11 นายเกษม มาระโพธิ์ พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2518
12 นายประเสริฐ ฤทธิจินดามัย พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2519
13 นายเฉลียว สิทธิประเสริฐ พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2520

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ
ที่ ชื่อ นามสกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายเฉลียว สิทธิประเสริฐ พ.ศ. 2520 – พ.ศ.2522
2 นายศรีศักดิ์ เศรษฐสนิท พ.ศ. 2522 – พ.ศ.2526
3 นายภูวนาท สุคนธมาน พ.ศ. 2526 – พ.ศ.2532
4 นายจำนง พวงธนสาร พ.ศ. 2532 – พ.ศ.2535
5 นายวิชัย วิจิตร พ.ศ. 2535 – พ.ศ.2538

สล็อต

6 นายบุญช่วย พุทธิปาโมกข์ พ.ศ. 2538 – พ.ศ.2542
7 นายไมตรี แก่นศิริ พ.ศ. 2542 – พ.ศ.2546
8 นายสมชาย วิมานศักดิ์ พ.ศ. 2546 – พ.ศ.2548
9 นายบุญสม กันดี พ.ศ. 2548 – พ.ศ.2548
10 นายสหัส เพ็ชร์แย้ม พ.ศ. 2548 – พ.ศ.2551
11 นายนักรบ นาคพรหม พ.ศ. 2551 – พ.ศ.2555
12 นายอาคม เหมือนแย้ม พ.ศ. 2555 – พ.ศ.2556
13 นายสมชาย เปรมใจ พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2558

สล็อตออนไลน์

14 นายมนู ท้วมทอง พ.ศ. 2558 – พ.ศ.2558
15 นายพลกฤต จิตรบำรุง พ.ศ. 2558 – พ.ศ.2561
16 นายไพโรจน์ งาสว่าง พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2562
17 นายธนวัฒน์ สัมพันธ์กุลภัค พ.ศ. 2562- พ.ศ.2563
18 นายพิทักษ์ หนูน้อย พ.ศ. 2562- ปัจจุบัน

jumboslot

รักษาราชการแทน
ที่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นางสาวอุไรวรรณ จันทวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายก ส.ค. พ.ศ.2555 – ก.ย. พ.ศ.2555
2 นายคัมภีร์ อนุรักษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ จังหวัดสระแก้ว ต.ค. พ.ศ.2556 – ก.ค. พ.ศ.2557

slot