สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

เครดิตฟรี

เกี่ยวกับเรา
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด เดิมเป็น สถานที่ตั้งของเรือนจำจังหวัดตราด ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๙๔ ต่อมามีสภาพชำรุดทรุกโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง เพราะได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ทั้งบริเวณคับแคบ ไม่อาจขยายไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ต้องขัง จึงได้ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดตราดขึ้นมาใหม่ ที่บ้านเนินตาแมว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ต่อมา ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ปรับปรุงให้เป็นสถานที่กักขังประจำภาคตะวันออก เรียกชื่อว่า “สถานที่กักขังกลางจังหวัดตราด” เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.

สล็อต

๒๕๓๖ ใช้เป็นสถานที่กักขังผู้ต้องกักขังตามประมวลกฎหมายอาญาสำหรับศาลจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว และอำเภอกบินทร์บุรี และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานกักขังกลางจังหวัดตราด” มีอำนาจการควบคุมผู้ต้องโทษกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จากทั่วประเทศ และเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้จัดตั้งเป็นสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่เนื่องจากไม่มีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือมีจำนวนน้อย จึงได้ประกาศยกเลิก ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ได้ประกาศ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ และเรื่มรับตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์
“ควบคุมและพัฒนาผู้ต้องกักขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม”

สล็อตออนไลน์

พันธกิจ
“ควบคุมผู้ต้องกักขังอย่างมืออาชีพ”
“บำบัดและฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องกักขังอย่างมีประสิทธิภาพ”

อำนาจหน้าที่ผู้ต้องกักขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
ผู้ต้องกักขัง
๑. ควบคุมผู้ต้องกักขังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา

jumboslot

๒. ดำเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องกักขัง
๓. จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม และวิชาชีพแก่ผู้ต้องกักขัง
๔. จัดสวัสดิการให้การสงเคราะห์และพัฒนาสุขอนามัยแก่ผู้ต้องกักขัง
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
ควบคุมตามระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การควบคุมตัว และการะปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูนจ์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๖

slot