เจ้าหน้าที่สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

รายนามผู้อำนวยการ สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

เครดิตฟรี

๑.นายบุญลือ มุขะกังค์ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
๒.นายสงคราม เอี่ยมชุ่ม ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
๓.นายสุนทร สุทธิจำนงค์ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
๔.นายวันชัย หริการบัญชร ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
๕.นายนักรบ นาคพรหม ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๖.นายประจวบ จูสมหวัง ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
๗.นายเอนก ทองลอย ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๘.นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
๙.นายกรรพฤกษ์ ไม้เรียง ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สล็อต

๑๐.นายพลกฤต จิตบำรุง ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๑.นางสาวอธิชา เขียวเซ็น ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๒.นางจุไร ทัสสะ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๓.นายสมบูรณ์ นพเกล้า ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๔.นางสาววันเพ็ญ ว่องไวกิตติสิน ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๕.นายบุญญรักษ์ บุญญาธิการ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๖.นางประภาพรรณ ขจรวัฒนากุล ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๗.นางสุดารัตน์ ภู่พันธ์ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๘.นายพีรศักดิ์ วงศ์ธนเวทย์ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๑๙ มิถุยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๙.นางสุดารัตน์ ภู่พันธ์ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๐.นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๑.นายฐิติพันธุ์ มนูจันทรัถ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน

สล็อตออนไลน์

โครงสร้างเจ้าหน้าที่สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
นายฐิติพันธุ์ มนูจันทรัก
ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดตราด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายสวัสดิการฯ
นางสาวมัณฑนา สมพันธ์
นักทัณทวิทยาชำนาญการ

ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
นายนิเวศน์ วรรณรัตน์
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

jumboslot

ฝ่ายปกครองฯ
นายกรฤต ทองมี
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
ฝ่ายปกครองฯ
นายประวีร์วัฒน์ บุตรสีมาตร
เจ้าหน้าที่พนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

ฝ่ายพัฒนาผู้ต้องขัง
นายธงชัย บุญพระลักษณ์
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน

slot