เรือนจำกลางขอนแก่นมอบประกาศนียบัตร

เรือนจำกลางขอนแก่นมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมปล่อยตัวผู้ได้รับอภัยโทษ คืนคนดีสู่สังคม รับวันปีใหม่

เครดิตฟรี

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 ม.ค.2564 ที่เรือนจำกลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นผู้แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม จำนวน 275 คนซึ่งเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.2563 – 3 ม.ค.2564

สล็อต

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังให้กับผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนได้รับ
พระราชทานอภัยโทษ ซึ่งเรือนจำกลางขอนแก่น ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยผู้ต้องขังที่เข้ารับการบอรมจะสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฎิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไป

สล็อตออนไลน์

“การฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางขอนแก่น รุ่นนี้มีผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 275 คน ประกอบด้วยผู้ต้องขังคนไทย 266 คน และผู้ต้องขังชาวต่างชาติ 9 คน ทุกคนจะเข้ารับการฝึก
อบรมเป็นเวลา 14 วัน โดยแบ่งขั้นตอนการฝึกออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักประกอบด้วยขั้นแรก คือการอบรมพึงตนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 คือการแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติ ซึ่งประกอบด้วย การ
ออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภุมิสังคม ลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

jumboslot

เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น การปฎิบัติในพื้นที่จริงมีขนาด 1 งาน หรือ 412 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม และท้ายที่สุดคือการสรุปและประเมินผล
ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จากนี้ไปผู้ต้องขังที่พ้นโทษ จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง โดยเรือนจำกลางขอนแก่น จะประสานการทำงานร่วมกันกับพัฒนาการจังหวัด ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ที่วันนี้มีการปล่อยตัวผู้ต้องในส่วนของเรือนจำกลางขอนแก่น ทั้งสิ้น 275 คน ที่ทุกคนจะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

slot