เรือนจำการขอนแก่นปล่อยตัวนักโทษ

ขอนแก่นปล่อยตัว349ผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษ พร้อมปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

เครดิตฟรี

ขอนแก่นปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 349 คนพร้อมปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ด้วยการให้ผู้พ้นโทษนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 15 ก.ย.2563 ที่เรือนจำกลางขอนแก่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการอบรม โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ให้กับผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 451 คน รวมทั้งการประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยในปีนี้มีผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษ 349 คนนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ได้รับการลดหย่อนโทษและปล่อยตัว ซึ่งในการพระราชทานอภัยโทษ

สล็อต

ในครั้งนี้ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณให้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีคดีความเล็กน้อย ผู้เจ็บป่วย พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้มีอายุไม่ถึง 20 ปี รวมทั้งคนชรา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ “ สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องขังของเรือนจำกลางขอนแก่นในวันนี้มีผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ทั้งสิ้น 349 คน โดยเป็นนักโทษเด็ดขาดชาย 288 คน หญิง 59 คน และเป็นผู้ต้องกักขัง 2 คน ขณะเดียวกันพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กโดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ ทั้งยังคงเป็นการมุ่งเน้นการปรับ

สล็อตออนไลน์

เปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฎิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก”
ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังชุดแรกของเรือนจำกลางขอนแก่นใช้เวลา 14 วัน ใน 3 ขั้นตอนหลักซึ่งประกอบด้วย การอบรมพึงตนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมว่าด้วยแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติ ด้วยการออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทา ตามภูมิสังคม ลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลองและวางแผนการ

jumboslot

ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อการพออยู่พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น การปฎิบัติในพื้นที่จริงมีขนาด 1 งานหรือ 412 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม และสุดท้ายคือการสรุปและประเมินผล โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรุ่นแรก 451 คน อีกทั้งเรือนจำยังคงได้การจัดทำพื้นที่สาธิตตามโครงการดังกล่าวไว้ภายในเรือนจำเพื่อเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และสถานที่ปฎิบัติงานจริงให้กับผู้ต้องขังที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ซึ่งหลังพ้นโทษทุกคนจะน้อมนำศาสตร์พระราชา นำกลับไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งจะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนนำไปสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

slot