เรือนจำจังหวัดนครนายก

กิจกรรมเรือนจำจังหวัดนครนายก

นางสาวสุธัญญา ผู้พัฒน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง ช่างตัดผมชาย และช่างตกแต่งทรงผมสตรี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เครดิตฟรี

“โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”
วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา 0๙.00-๑๕.-0 น. นางสาวสุธัญญา ผู้พัฒน์ ผู้บัญชาการ
เรือนจำจังหวัดนครนายก ได้จัดฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ ๒ เรื่อง “ขี้แจงเป้าหมายโครงการ หลักการและเป้าหมาย
ของเกษตรทฤษฎีใหม่” อบรมโดยครูพาทำ มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔ คน และมีผู้ต้องราชทัณฑ์
เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๐๐ คน ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สล็อต

“โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”
วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๔.๐๐ น. นางสาวสุธัญญา ผู้พัฒน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด
นครนายก ได้จัดพิธีเปิดโครงการพระราชทานในพระบาหสมเด็จพระวรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนา
แห่น้ำใดและความหวัง กมราชทัณฑ์” โดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจำ และครุทาทำ เข้าร่วมพิธี และมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบฆม จำนวน ๔ คน และผู้ต้องราชทัณฑ์เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑00 คน เข้าร่วมพิธี ผลการดำเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เรือนจำจังหวัดนครนายก จัดพิธีสักการะศาลหลักเมือง และเจ้าพ่อเจตคุปต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2564

สล็อตออนไลน์

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เรียน ผู้บริหารฯ
ด้วยในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผู้บัญขาการเรือนจำจังหวัดนครนายก จัดอบรมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ำรายย่อย รุ่นที่ – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (อบรมระหว่างวันที่ ๑-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) อบรมโดยนางสาวสุธารดี รักพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
เมืองนครนายก เรื่อง “ทักษะทางสังคม / ทักษะการเผชิญและแก้ปัญหา / ความรับผิดขอบต่อตนเองและสังคม”
มีผู้ต้องขังเข้าอบรม จำนวน ๗๐ คน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

jumboslot

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรือนจำจังหวัดนครนายก จัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1 จำนวน 70 คน อบรมโดยนางสาวสุธารดี รักพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก

slot