เรือนจำจังหวัดยโสธร

ประวัติความเป็นมา

เรือนจำจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยราชการบริหารงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย เท่าที่ทราบและปรากฏหลักฐานเรือนจำจังหวัดยโสธร สร้างและจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2482 มีฐานะเป็นเรือนจำอำเภอ สังกัดอำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี พัศดีเรือนจำคนแรก คือ ร.ท.ฉุน สุดประเสริฐ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2515 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะอำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัด เรือนจำอำเภอยโสธรจึงได้รับการยกฐานะ เป็นเรือนจำจังหวัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2515

เครดิตฟรี

เรือนจำชั่วคราวที่อยู่ในความดูแลของเรือนจำจังหวัดยโสธร มีจำนวน 2 แห่งคือ
1.เรือนจำชั่วคราวบ้านบาก มีพื้นที่ จำนวน 200 ไร่
2.เรือนจำชั่วคราวหัวโล้ มีพื้นที่ จำนวน 24 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
เรือนจำจังหวัดยโสธร เป็นองค์การชั้นนำส่วนภูมิภาค ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม
พันธกิจ
ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพบำบัด ฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

การเยี่ยมผู้ต้องขัง

ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ตามเวลาที่กำหนด การเยี่ยมแบ่งเป็น 2 แบบ

เยี่ยมปกติ คือการเยี่ยมที่ห้องเยี่ยมญาติจัดไว้ สำหรับผู้ต้องขังทั่วไปที่สามารถเดินออกมาพบญาติที่ห้องเยี่ยมได้
เยี่ยมใกล้ชิด เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติตนดี อยู่ในระเบียบวินัยของทางเรือนจำได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิด ในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัวภายในเรือนจำ โดยไม่มีสิ่งกัดขวางในการสนทนาและรับประทานอาหารร่วมกัน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีของครอบครัว สร้างกำลังใจให้ผู้ต้องขังที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีและอยู่ร่วมกับสังคมได้ภายหลังพ้นโทษ

บุคคลภายนอกที่มาขอเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขัง หากมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขัง

1) มีอาการมึนเมาหรือเมาสุรา น่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือความไม่เรียบร้อย

2) มีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้าอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้ จะก่อการร้ายหรือกระทำผิดกฎหมายขึ้น

สล็อต

3) แต่งกายผิดปกตินิยมในท้องถิ่น หรือไม่สุภาพ หรือสกปรกอย่างร้ายแรง

4) ไม่มีกิจเกี่ยวข้อง หรือรู้จักเป็นญาติมิตรกับผู้ต้องขัง

5) มีกิริยาวาจาไม่สุภาพ

6) เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

การปฏิบัติตนของบุคคลภายนอกที่จะได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง

1) อยู่ในเขตที่ทางการเรือนจำกำหนดให้เป็นที่เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง

2) ไม่นำสิ่งของใดๆ เข้ามาหรือนำออกจากเรือนจำ ส่งมอบให้หรือรับจากผู้ต้องขังโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ประสงค์จะมอบเงินให้กับผู้ต้องขัง ให้นำฝากไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทางเรือนจำจัดไว้ให้เพื่อการนั้น

3) ไม่แนะนำ ชักชวน แสดงกิริยาหรือให้อาณัติสัญญาณอย่างใดๆ แก่ผู้ต้องขัง เพื่อกระทำผิดกฎหมายหรือวินัยผู้ต้องขัง

สล็อตออนไลน์

4) พูดภาษาไทย และออกเสียงให้ดังพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่ ณ ที่นั้นได้ยิน จะพูดภาษาอื่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

5) ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฟังการสนทนา บันทึกเสียง และตัดการสื่อสารหากเห็นว่าข้อความที่สนทนาเป็นไปโดยไม่เหมาะสม ในกรณีที่เรือนจำจัดให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังโดยการพูดคุยผ่านเครื่องมือสื่อสาร

6) ไม่ถ่ายภาพ หรือเขียนภาพ เกี่ยวกับผู้ต้องขังหรือเรือนจำ หรือเขียนแบบแปลน หรือแผนที่เรือนจำ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ และแจ้งให้ผู้บัญชาการเรือนจำทราบก่อนแล้ว

กำหนดการเยี่ยม

jumboslot

วันจันทร์ – ผู้ต้องขังชาย

วันอังคาร – ผู้ต้องขังหญิง

วันพุธ – ผู้ต้องขังชาย

วันพฤหัสบดี – ผู้ต้องขังหญิง

วันศุกร์ – ผู้ต้องขังชาย

slot