เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพ
  1.1ผู้ต้องขังชาย-หญิงที่อยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนระหว่างพิจารณาระหว่างอุทธรณ์ – ฎีกา ของศาลทุกประเภทคดี
  1.2 ควบคุมผู้ต้องขังชาย-หญิงที่ศาลพิพากษาลงโทษเด็ดขาดแล้ว กำหนดโทษไม่เกิน 15 ปี
 2. แก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้เป็นบุคคลที่สามารถเข้ากับสังคมได้เมื่อพ้นโทษแล้ว
  ทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยให้การอบรมศึกษาวิชาสามัญ วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขัง
  ทั้งนี้เพื่อให้มีอาชีพติดตัวและสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม
  3.เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารงานราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  โดยการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาระบบเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจในภารกิจและบทบาทของเรือนจำและกรมราชทัณฑ์

เครดิตฟรี

แบ่งการบริหารเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่

 1. ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
  ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
  นายธนวัฒน์ เหิรเมฆ
  ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
  นางชบาไพร ศรีใสคำ
  ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับแดนหญิง

สล็อต

นางฐาปนี จันอุดทะ
ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ประจำห้องจดเยี่ยม
นายวิรัญ ภูมิศรี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานรักษาการณ์ เจ้าหน้าที่ประตู 1-3
นายทองทัศ ทำทอง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานควบคุม
นายประสาท สงครามยศ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมผู้ต้องขังจ่ายนอกกองพัฒนา
นายมนต์สวรรค์ คนสันต์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับแดน 5 เรือนนอน 1
นายนิรัตน์ อาษาไชย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ ผุ้บังคับแดน 4 (แดนกลาง โรงเลี้ยงอาหาร เกษตร)

สล็อตออนไลน์

นายเสกสรร เขียนศรีอ่อน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
นายดิเรก แก้วประสงค์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำแดน 5 เรือนนอน 1
นายไพรัตน์ บรรณารักษ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่่ ประจำฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
นายทองอินทร์ ศรีสกุล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประตู 1-3
นายสัญญารัก บุตรวงษ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับแดน 6 กักขังชาย
นายพิษณุ ยิ้มเสงี่ยม
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำแดน 4

jumboslot

นายละเวียง พรหมเมตตา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
นายวีระพันธ์ บูรณะศิริ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำห้องเยี่ยมญาติผู้ต้องขังชาย
นายวีระพล วงศ์ละ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำแดน 6
นายโกวิท กอมาตย์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำห้องจดเยี่ยมญาติและรับเงินฝากผู้ต้องขัง
นางสาวอระสา ภิรมชื่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติหน้าที่ ประจำแดนหญิง

slot