เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี

ประวัติและการก่อสร้างเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี

เครดิตฟรี

เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี เป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เดิมตั้งอยู่หลังสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรีหลังเก่า ดัดแปลงคอกม้าของสถานีตำรวจเป็นที่ควบคุมผู้ต้องขังชั่วคราว มีเนื้อที่ 200 ตารางวา ต่อมาในปี พ.ศ. 2473 ได้ปรับปรุงก่อสร้างเป็นเรือนจำถาวร ประกอบด้วย ที่ทำการเรือนจำ จำนวน 1 หลัง โรงหุงต้มอาหาร จำนวน 1 หลัง โรงงาน ฝึกวิชาชีพ จำนวน 1 หลัง อาคารเรือนนอนผู้ต้องขังขนาด 4 ห้องนอน จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารไม้ใช้สังกะสีทำรั้วโดยรอบ

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2509 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมราชทัณฑ์ จำนวน 4 ล้านบาทเศษ ทำการก่อสร้างเป็นเรือนจำถาวร เนื้อที่ภายใน 3 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวาและวันที่ 14 ธันวาคม 2509 ได้ทำการย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำเก่าไปควบคุมยังเรือนจำแห่งปัจจุบันซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งเดิมไปทางตะวันตก ประมาณ 100 เมตร ปัจจุบันเรือนจำฯ มีเนื้อที่จำนวน 60 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา มีบ้านพักข้าราชการล้อมรอบกำแพงเรือนจำ โดยสภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะ มีน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี จึงใช้ประโยชน์ได้เป็นบางส่วน

วิสัยทัศน์
“ควบคุมเป็นเลิศ แก้ไขเกิดผล มุ่งมั่นพัฒนาตน คืนสังคมด้วยคนดี”

สล็อต

พันธกิจ

  1. ควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิงที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดี ผู้ต้องกักขังและนักโทษเด็ดขาดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติดฯและคดีทั่วไป โดยมีกำหนดโทษไม่เกิน 10 ปี
  2. แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระทำผิดให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถกลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
  3. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและแก้ไขผู้กระทำผิด
  4. พัฒนาระบบงานและศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

โครงสร้างองค์กร
ผู้บัญชาการเรือนจำ
นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม

สล็อตออนไลน์

หัวหน้าฝ่ายควบคุม
นายเรืองศิลป์ ศรีลางค์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายอรัญ เปลื้องสันเทียะ

หัวหน้าฝ่ายวินัยผู้ต้องขัง
นายเสนอ ทองเลี่ยมนาค

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
นายอิสราพงษ์ วงษ์ศรีแก้ว

jumboslot

หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
นางผุสดี กัณหาล
สถิติจำนวนผู้ต้องขัง ณ วันที่ 10 เมษายน 2555
จำนวนรวม 2109
เด็ดขาด 2,069 คน
อุธรณ์ ฏีกา 40 คน
ผู้รอตรวจพิสูจน์ 3 คน
เด็กติดมารดา 5 คน

โทรศัพท์ 0 – 3728 – 1176 โทรสาร 0 – 3728 – 1178

slot