โครงสร้างการบริหารงาน

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม
(นายทวีรัตน์ นาคเนียม)
เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์ 9

ผู้อำนวยการส่วนควบคุม
(นายสมเกียรติ สุดสายออ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์ 8

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนา
(นายปราโมทย์ ใจเย็น)
เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์ 8

หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
(นายชัยโรจน์ ชนะเคน)
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 7

(นายภูมิสิทธิ์ เกียรติ์ชาวพร)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์ 7

เครดิตฟรี

หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ
(นายเดชา ลักษณพรหม)
เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์ 7

หัวหน้างานทัณฑปฏิบัติ
นายเอกรัตน์ สุขรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์ 6

หัวหน้างานควบคุม
นายอาจชัย ปิตพรม
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 6 ว.

หัวหน้างานฝึกวิชาชีพ
นายอนันต์ วงศ์ชมภู
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 5

หัวหน้างานทะเบียนประวัติ
นายธรณี ภูนากลม
นักทัณฑวิทยา 6 ว.

หัวหน้างานรักษาการณ์
นายสมภาร แสนสุข
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 5

สล็อต

หัวหน้างานเงินทุนผลพลอยได้
นางโสภิดา บุญศรี
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 5

หัวหน้างานจำแนกลักษณะฯ
นายรัฐศักดิ์ บุญประคอง
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 5

หัวหน้างานพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ
นายรัฐศักดิ์ บุญประคอง
หัวนน้างานสังคมสงเคราะห์

หัวหน้าสถานพยาบาล
นายสุรศักดิ์ พลโลก
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 5

หัวหน้างานพัสดุทุนผลพลอยได้
นายประยงค์ ไชยสิทธิ์ี
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 5

สล็อตออนไลน์

หัวหน้างานควบคุมแดนวัยหนุ่ม
นายทิมชัย คล่องแคล่ว)
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 5

หัวหน้างานควบคุมแดน 2
นายอัครพล นึกชม
นักทัณฑวิทยา 6 ว.

หัวหน้างานควบคุมแดน 3
นายรพียศ อิ่มไสว
นักทัณฑวิทยา 6 ว.

หัวหน้างานควบคุมแดนหญิง
(นางขวัญเรือน ไชยราช)
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 5

นายทับชยา พนันชัย
พยาบาลวิชาชีพ 5

นางประเพียร แย้มจันทึก
พยาบาลเทคนิค 5

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
(นายเทพทอง ฉายาวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(นายเทพทอง ฉายาวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
(นายเศกศักดิ์ รสหอม)
นักทัณฑวิทยา 6 ว.

หัวหน้างานสวัสดิการ
นายสถิตย์ ขันมา
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 5

หัวหน้างานธุรการ
นางสาวสุภาวดี ศรีประทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

หัวหน้างานการศึกษา
นายจรูญ แย้มจันทึก
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 5

jumboslot

หัวหน้างานสูทกรรม
นายชยุต พงค์ชยุดา
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 5

หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
นางเสาวภา แก้วบุดตา
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 5

หัวหน้างานพัฒนาจิตใจ
นายอภิเดช หอมอ่อน
อนุศาสนาจารย์ 3

หัวหน้างานเยี่ยมญาติ
นายมนตรี หล้าอ่อน
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 5

หัวหน้างานการเงินงบประมาณ
นายเจริญสิน โคสะสุ
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 5

(รก.)หัวหน้างานชุมชนบำบัด
นายธเนศ รอบรู้
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 3

หัวหน้างานร้านค้าสงเคราะห์
นายอิสระพงษ์ แก้วปีลา
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 5

หัวหน้างานเงินฝากผู้ต้องขัง
นายเสกสรร ใจตรง
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 5

หัวหน้างานพัสดุ
นายครรชิต สอนซ้าย
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 5

นายจรูญ แย้มจันทึก
บรรณารักษ์ห้องสมุดเรือนจำ

slot