ประกาศเจตจำนงสุจริตเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศเจตจำนงสุจริตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วน เครดิตฟรี ของประเทศ โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นำมาซึ่งการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ประกอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)จังหวัดปราจีนบุรี มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องตังกล่าว จึงขอให้คำมั่นในการบริหารและการปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือหลักแห่งความชอบธรรม ความโปร่งใส ปราสจากการทุจริต ประพฤติปฏิบัติ และดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจที่รับผิดชอบ…
รายชื่อผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี

รายนามผู้บัญชาการเรือนจำ/พัศดี รายนามผู้บัญชาการเรือนจำ/พัศดีที่ ชื่อ นามสกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง1 นายจำรัส โคติวงษ์ พ.ศ. 2496 – พ.ศ. 24982 นายชิต มีคุณสูตร พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 24993 นายวิชิต ราชเวียง พ.ศ. 2499 -พ.ศ. 25014 นายเทียน วีรชาติ พ.ศ. 2501 -…