ข้อมูลเกี่ยวกับเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลเกี่ยวกับเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลเกี่ยวกับเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ เครดิตฟรี วิสัยทัศน์เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคมพันธกิจ ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพแก้ไข บัดบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ผู้กระทำผิด ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ สล็อต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ควบคุมผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนฝาก ผู้ต้องขังระหว่างคดีในเขตอำนาจศาลจังหวัดชัยภูมิ และนักโทษเด็ดที่มีกำหนดโทษไม่เกิน 15 ปีดำเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขังจัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังดำเนินการเกี่ยวกับการทำงานและการใช้แรงงานผู้ต้องขังจัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับ การสุขาภิบาลปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง…
รายนามพัศดีเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

รายนามพัศดีเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

รายนามพัศดีเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ เครดิตฟรี ขุนอาจ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2440 - 2449นายอุย วัชระเสนา ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2450 - 2458นายพุก ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2459 - 2466ขุนชิตสุรทัณฑ์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2467 - 2473ม.จ. วรพงษ์ ทัศนาวรวุฒิ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2474 -…
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

ประวัติ 114 ปี เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ เครดิตฟรี เรือนจำจังหวัดชัยภูมิมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 114 ปี (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2440 - 2553 ) จากข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้ มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด ทำให้ทราบว่าเรือนจำจังหวัดชัยภูมิมีประวัติความเป็นมาแบ่งออกเป็น 2 ยุค คือ ยุคเรือนจำเก่า และยุคเรือนจำปัจจุบันภาพกำแพงเรือนจำเก่า ด้านทิศตะวันตก ติดถนนศึกษา ปัจจุบันบริเวณนี้ เป็นที่ตั้งของสำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยภูมิ สล็อต ยุคที่ 1 เรือนจำเก่า เปิดดำเนินการเมื่อปี…
เจ้าหน้าที่สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

เจ้าหน้าที่สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

รายนามผู้อำนวยการ สถานกักขังกลางจังหวัดตราด เครดิตฟรี ๑.นายบุญลือ มุขะกังค์ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘๒.นายสงคราม เอี่ยมชุ่ม ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑๓.นายสุนทร สุทธิจำนงค์ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ -…
กิจกรรมสถานกักขังกลางจังหวัดตราด

กิจกรรมสถานกักขังกลางจังหวัดตราด

กิจกรรมสถานกักขังกลางจังหวัดตราด เครดิตฟรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายฐิติพันธุ์ มนูจันทรัถผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยสถานกักขังกลางจังหวัดตราด ได้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน ๕ ราย เป็นผู้ต้องกักขังชาย จำนวน ๔ ราย ผู้ต้องกักขังหญิง ๑ ราย สล็อต วันที่…
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

สถานกักขังกลางจังหวัดตราด เครดิตฟรี เกี่ยวกับเราสถานกักขังกลางจังหวัดตราด เดิมเป็น สถานที่ตั้งของเรือนจำจังหวัดตราด ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๙๔ ต่อมามีสภาพชำรุดทรุกโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง เพราะได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ทั้งบริเวณคับแคบ ไม่อาจขยายไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ต้องขัง จึงได้ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดตราดขึ้นมาใหม่ ที่บ้านเนินตาแมว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ต่อมา ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ปรับปรุงให้เป็นสถานที่กักขังประจำภาคตะวันออก เรียกชื่อว่า "สถานที่กักขังกลางจังหวัดตราด" เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. สล็อต ๒๕๓๖ ใช้เป็นสถานที่กักขังผู้ต้องกักขังตามประมวลกฎหมายอาญาสำหรับศาลจังหวัดตราด…