บุคลากรฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

บุคลากรฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

ทำเนียบบุคลากรฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์นายมงคล ยอดนานักทัณฑวิทยาชำนาญการหัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ นางชานิภา ศรีชัยภูมินักทัณฑวิทยาชำนาญการ นายภมร เจริญชีพนักทัณฑวิทยาชำนาญการ เครดิตฟรี นายพรมมา ศรีชานิลเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน นายสันติชล ขันบุรีเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน นายสุทัศน์ เหิมฮีกเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน นายชัยยศ เผ่าเพ็ญสมเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน นายธวัชชัย จัดนอกเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน นายสัณหกราฬณ์ จำชาติเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน นายธวัชชัย พรหมเมตตาเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน นายเทวิญ ทับธานีเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน นายดนัย เหล่าสะพานเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน นายอนุรักษ์ บุราสิทธิ์พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ นายวรวิทย์ สุวรรณศรีพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ นายบรรชา…
เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

ประวัติเรือนจำ เครดิตฟรี ก่อนการก่อตั้งเป็นเรือนจำอำเภอบัวใหญ่เดิมที เมื่อปีพ.ศ. 2518เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ เป็นเรือนจำชั่วคราวอำเภอบัวใหญ่ สังกัดเรือนจำกลางนครราชสีมา ใช้ห้องขังรวมกับผู้ต้องหาของ สภ.บัวใหญ่ ต่อมาได้สร้างที่กักขังใหม่บริเวณหน้าสำนักงานที่ดินอำเภอบัวใหญ่ติดกับศาลจังหวัดบัวใหญ่ (หลังเก่า)ซึ่งเป็นผู้ต้องขังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดี โดยมีเจ้าหน้าที่ 6 คน และกรมราชทัณฑ์ได้สร้างเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ (ปัจจุบัน) โดยเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2541 ณ เลขที่ 211 หมู่ที่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมราชทัณฑ์…
เรือนจำพิเศษพัทยา

เรือนจำพิเศษพัทยา

ประวัติเรือนจำพิเศษพัทยาข้อมูลทั่วไปเรือนจำพิเศษพัทยา ได้ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อรองรับผู้ต้องขังจากศาลจังหวัดพัทยา เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้งบประมาณ จำนวนประมาณ ๑๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๔ (บ้านแกรก) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำประกอบกับไม่ได้รับอัตรากำลังสำหรับ เรือนจำพิเศษพัทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการแห่งใหม่ กรมราชทัณฑ์ได้เกลี่ยอัตรา กำลังเจ้าหน้าที่จากเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน ๔๒ นาย มาเพื่อเตรียมการดำเนินการโดยสามารถ เปิดดำเนินการได้เมื่อวันที่…
ประกาศเรือนจากลางอุบลราชธานี

ประกาศเรือนจากลางอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดกิจกรรม “โครงการพบญาติใกล้ชิดผู้ต้องขังภายในเรือนจำ” ……………………………………………………………………………………….. ด้วยเรือนจำกลางอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรม “โครงการพบญาติใกล้ชิดผู้ต้องขังภายในเรือนจำ เครดิตฟรี ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการผ่อนคลายและเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ได้มีโอกาสพบญาติใกล้ชิดโดยไม่มีสิ่งกีดกั้น เป็นกรณีพิเศษสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจกับผู้ต้องขังให้คลายความวิตกกังวล ลดความตรึงเครียด และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ สถานที่จัดกิจกรรม กำหนดไว้บริเวณโดมแดนกลาง แดน 13 ภายในเรือนจำกลางอุบลราชธานีผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้2.1 เป็นผู้ต้องขัง คดีเด็ดขาด ตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไป มีความประพฤติดี(ไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาคดี,ระหว่างอุทธรณ์,…
กิจกรรมเรือนจำกลางอุบลราชธานี

กิจกรรมเรือนจำกลางอุบลราชธานี

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ปี พ.ศ. 2562 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ 3 นาย ผู้ต้องขัง 17 คน ณ วัดสระประสานสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เครดิตฟรี TO BE NUMBER ONEทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิวิวัฒนาพรรณวดี ประทานวโรกาส เสด็จเยี่ยมตามโครงการ TO BE…
องค์กรเรือนจำกลางอุบลฯ

องค์กรเรือนจำกลางอุบลฯ

วิสัยทัศน์เรือนจำกลางอุบลราชธานี เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม พันธกิจ๑.ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ๒.บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ เครดิตฟรี เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เรือนจำกลางอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดสวัสดิการ และโครงการต่างๆตามประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ของกรมราชทัณฑ์ ดังนี้๑. เสริมสร้างประสิทธิภาพการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง๒. พัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนคนดีสู่สังคม๓. รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน๔. พัฒนาความเป็นมืออาชีพในงานราชทัณฑ์๕. เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในงานราชทัณฑ์ สล็อต ทำเนียบผู้บริหารเรือนจำกลางอุบลราชธานีนายสมบูรณ์ ศิลาผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานีนายไพรจิตร ไขว้วงศ์ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทันฒปฏิบัตินายกฤตย์ อินทรักษาหัวหน้าฝ่ายรักษาการณ์ สล็อตออนไลน์ นายอัครพล รัตนะกุลหัวหน้าฝ่ายทันฑปฏิบัตินายสุรชัย จันทรภักดีรองผู้อำนวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัตินายกิตติพล ปาวะรีย์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้วไปนางสาวจำปา ไขแสงผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังนายยุทธนา ทวีโคตรหัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพนายจะเด็ด ทุมมากรณ์หัวหน้าฝ่ายการศึกษานางสาวพรพิมล บุญไพโรจน์…