การดำเนินงานชุมชนบำบัดทัณฑสถาน บำบัดพิเศษขอนแก่น

การดำเนินงานชุมชนบำบัดทัณฑสถาน บำบัดพิเศษขอนแก่น

การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดทัณสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น นอกจากควบคุมผู้ต้องขังแล้ว ยังมีหน้าที่บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดอีกหน้าที่หนึ่ง ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ได้ดำเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ คือ การใช้กายบำบัด จิตบำบัด อาชีวะบำบัด ดนตรีบำบัด และชุมชนบำบัด โดยเฉพาะด้านงานชุมชนบำบัดปัจจุบันนับว่า มีความสำคัญมากในการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในต่างประเทศการดำเนินงานด้านชุมชนบำบัดทัณฑสถานฯ ได้จัดตั้งงานชุมชนบำบัดขึ้นภายในทัณฑสถานฯ โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์รุ่งอรุณ" (วันใหม่ ชีวิตใหม่) รับผู้ต้องขังที่มีประวัติเคยใช้ยาเสพติดเข้ามาเพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2537 ปัจจุบันการดำเนินงานด้านชุมชนบำบัด มีเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมด้านชุมชนบำบัด จากศูนย์คอมมูนิต้า-อินคอนโทร ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ดูแลและควบคุมการดำเนินงาน…
การบริหารงานตามโครงสร้างภายในทัณฑสถาน บำบัดพิเศษขอนแก่น

การบริหารงานตามโครงสร้างภายในทัณฑสถาน บำบัดพิเศษขอนแก่น

ผู้บริหารงานระดับสูง : ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ระดับ 8 เครดิตฟรี การบริหารงานภายในแบ่งออกเป็นฝ่าย 5 ฝ่าย มีผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ระดับ 7 ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายปกครองและรักษาการณ์ฝ่ายทัณฑปฏิบัติฝ่ายพัฒนาผู้ต้องขังฝ่ายการศึกษา สล็อต อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ชาย 52 คน หญิง 7 คน รวม 59 คนลูกจ้างประจำ 1 คนพนักงานราชการ 3 คนพนักงานขับรถ 1…
ยุทธศาสตร์ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2551ความเป็นมา สถานการณ์สำคัญ ความเป็นมา กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2551 พร้อมทั้งมอบหมายให้เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกันและสถานกักขัง รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมราชทัณฑ์ ตามที่ได้มีการ ลงนามในคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างรองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัยและอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งกรมฯขอความร่วมมือดำเนินการจัดทำยุทธศาตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2551 โดยให้ยึดถือยุทธศาสตร์กรมราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2551 เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้แผนงาน/โครงการ เป็นหลักในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และนำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายตัวชี้วัด…
แนะนำทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น

แนะนำทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เครดิตฟรี • เรือนจำตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 มาตรา 4 หมายถึง ที่ซึ่งใช้ควบคุม กักขัง ผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน และให้หมายความรวมตลอดถึงที่อื่นใดกำหนด และประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้โดยชัดเจน• ทัณฑสถานตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2529 หมายถึง สถานที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขัง ที่แยกประเภทแล้ว• ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ สล็อต หมายถึงสถานที่ใช้ควบคุม กักขัง ผู้ต้องขังที่กระทำความผิด เกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยที่หน้าที่หลักคือการควบคุมนักโทษเด็กขาดชายที่กระทำความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ…
โครงการเรือนจำอำเภอพล

โครงการเรือนจำอำเภอพล

งานพัฒนานอกเรือนจำอำเภอพลด้วยวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ นายจิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอพลมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำฯ โดยดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ชน -สุนัขและจัดเตรียมแปลงเกษตรสาธิต ของเรือนจำฯ เครดิตฟรี "โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์"ด้วยในวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรือนจำอำเภอพล ได้ดำเนินการจัดพิธิปิดโครงการ "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" โดยมี นายวรทัศน์ ธุสีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร…
เรือนจำการขอนแก่นปล่อยตัวนักโทษ

เรือนจำการขอนแก่นปล่อยตัวนักโทษ

ขอนแก่นปล่อยตัว349ผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษ พร้อมปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เครดิตฟรี ขอนแก่นปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 349 คนพร้อมปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ด้วยการให้ผู้พ้นโทษนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 15 ก.ย.2563 ที่เรือนจำกลางขอนแก่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการอบรม โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ให้กับผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 451 คน รวมทั้งการประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยในปีนี้มีผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษ…