ผลการดำเนินงานของเรือนจำกลางนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2550

ผลการดำเนินงานของเรือนจำกลางนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2550

ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ เครดิตฟรี ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ได้วางแผนการดำเนินการ และกำหนดมาตรการในการควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหายให้แก่ทางราชการ ซึ่งมีมาตรการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้1.1. มาตรการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ ได้ร่วมกับฝ่ายทัณฑปฏิบัติ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติิต่อผู้ต้องขังเข้าใหม่ นับตั้งแต่การตรวจรับหมายศาล การตรวจสุขภาพ การบันทึกข้อมูลประวัติผู้ต้องขังและการถ่ายภาพผู้ต้องขัง1.2 มาตรการควบคุมผู้ต้องขังไป – กลับศาล กำหนดมาตรการในการส่งตัวผู้ต้องขังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำหนดให้มีการตรวจสอบรายชื่อตามหมายเบิกของศาล แต่งเครื่องแบบสำหรับผู้ต้องขังจำเครื่องพันธนาการจัดเก็บลายนิ้วมือเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลของผู้ต้องขังที่ออกศาล จัดรถรับ – ส่งผู้ต้องขัง บริเวณประตู 3 หากมีผู้ต้องขังรายสำคัญหรือคดีอุกฉกรรจ์ออกศาล กำหนดให้ใส่เสื้อมีแถบสีแดงที่แขนเสื้อด้านซ้ายมือ และจะแจ้งให้้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับตัวทราบทุกครั้งการรับตัวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในตอนเย็น ซึ่งกำหนดให้มีการพิสูจน์ลายนิ้วมือ การตรวจค้นตัวผู้ต้องขังโดยละเอียด1.3…
โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม(นายทวีรัตน์ นาคเนียม)เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์ 9 ผู้อำนวยการส่วนควบคุม(นายสมเกียรติ สุดสายออ)เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์ 8 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนา(นายปราโมทย์ ใจเย็น)เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์ 8 หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ(นายชัยโรจน์ ชนะเคน)นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 7 (นายภูมิสิทธิ์ เกียรติ์ชาวพร)หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์ 7 เครดิตฟรี หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ(นายเดชา ลักษณพรหม)เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์ 7 หัวหน้างานทัณฑปฏิบัตินายเอกรัตน์ สุขรัตน์เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์ 6 หัวหน้างานควบคุมนายอาจชัย ปิตพรมนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 6 ว. หัวหน้างานฝึกวิชาชีพนายอนันต์ วงศ์ชมภูเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 5 หัวหน้างานทะเบียนประวัตินายธรณี…
การจัดการศึกษาสายสามัญเรือนจำกลางนครพนม

การจัดการศึกษาสายสามัญเรือนจำกลางนครพนม

ด้านการจัดการศึกษาสายสามัญให้กับผู้ต้องขัง เรือนจำกลางนครพนม เครดิตฟรี ได้ร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครพนม เปิดการเรียนการสอน ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ระดับผู้ไม่รู้หนังสือระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการจัดการศึกษาวิชาชีพ ปวช./ปวส.ด้านการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เรือนจำกลางนครพนมได้ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม จัดการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.และปวส.) วิชาเกษตรกรรม สาขาพืชศาสตร์ตาม โครงการ อาชีวศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหายากจนในชนบท (อศ.กช.)ตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 เป็นต้นมา สล็อต ปัจจุบันมีนักศึกษาผู้ต้องขังจบการศึกษา ดังนี้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จบการศึกษา จำนวน 4 รุ่น…
ประวัติเรือนจำกลางนครพนม

ประวัติเรือนจำกลางนครพนม

เรือนจำกลางนครพนม เดิมชื่อ “เรือนจำจังหวัดนครพนม” ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๙ ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เครดิตฟรี จังหวัดนครพนม รวมพื้นที่ทั้งหมด ๒๑ไร่ ๓๙ ตารางวามีเนื้อที่ภายในทั้งหมด ๑๒ไร่ ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๔๔๗และได้เปิดทำการมาจนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๓ รวมระยะเวลากว่า ๘๖ ปี นับว่าเก่าแก่และแออัดมาก สล็อต เนื่องจากมีเนื้อที่จำกัด มีความจุผู้ต้องขังตามปกติประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ คน ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๓มีผู้ต้องขังประมาณ…
ข่าวทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น

ข่าวทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น

เจ้าหน้าที่บุกทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ค้นสิ่งผิดกฎหมาย เครดิตฟรี เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 เวลา 06.00น. ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายอดุลย์ ประยูสิทธิ์ ผอ.ปปส.ภ.4 ,พ.ต.อ.นพดล เพ็ชร์สุทธิ์ สล็อต รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น และนายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น สนธิกำลังร่วมตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและ ปปส.รวมกว่า…
รายชื่อข้าราชการทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น

รายชื่อข้าราชการทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น

ที่ ชื่อ – สกุล ระดับ หมายเหตุ เครดิตฟรี 1 นางสุนันท์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการระดับต้น ผู้อำนวยการฯ2 นายชัชวาล วิรุฬหเดช นักวิชาการอบรมฯชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายปกครองฯ3 นางนภษร ทองเชื้อ นักวิชาการอบรมฯชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายทัณฑ์ฯ4 นายอนันต์ ราชมณี เจ้าพนักงานอบรมฯชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฯ5 นายสุทัศน์ กำไรงาม นักวิชาการอบรมฯชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา6 นายดุสิต สกุลโพน…