พิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีปิดโครงการ เครดิตฟรี พระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ณ ศาลาเอนกประสงค์ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด…
ข่าวเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

เรือนจำร้อยเอ็ด จัดการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสาราชทัณฑ์วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน "พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ (จสอ.รอ.)" ณ เรือนจำชั่วคราว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เครดิตฟรี นายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า ด้วยกรมราชทัณฑ์ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จัดทำ"โครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ขึ้น (จอส.รอ.)" เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ…
ร้อยเอ็ดปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร้อยเอ็ดปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด นายเทิดทูล ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยการดำเนินงานของ นายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวในครั้งที่ 2 นี้เป็นผู้กระทำผิดในคดีเล็กๆน้อยๆจำนวน 170 คนประกอบด้วยผู้ต้องขังชาย 158 คนผู้ต้องขังหญิง 12 คนเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองและหาเลี้ยงครอบครัวได้ เครดิตฟรี นายเกษมศานต์…
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ชี้แจงความชัดเจนวิธีการจองคิว

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ชี้แจงความชัดเจนวิธีการจองคิว

ระบบเยี่ยมญาติทางไลน์ และการฝากจดหมายถึงผู้ต้องขัง เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เครดิตฟรี จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดให้บริการระบบเยี่ยมญาติทางไลน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคลายความกังวลต่างๆให้กับญาติและผู้ต้องขังภายในเรือนจำกรมราชทัณฑ์ชดเชยเยี่ยมญาติตามที่ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พ. ต. อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์ แถลงต่อรัฐบาลว่าด้วยการประกาศใช้เวลาประมาณ 1 เดือนตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 2563 และสถานการณ์การแพร่กระจาย อนุสัญญาดังกล่าวยังได้รับผลกระทบ สล็อต จากการใช้มาตรการทางการเมืองและการควบคุมการแพร่กระจายของยาเสพติดในประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย วันที่ 1-31 พ. ค.…
การกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม Repeated Offending of Jail Inmates in Maha Sarakham Provincial Prison

การกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม Repeated Offending of Jail Inmates in Maha Sarakham Provincial Prison

วีระชัย เหล่าลงอินทร์ Weerachai Lholong-inบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Faculty of Graduate Studies Rajabhat Maha Sarakham University เครดิตฟรี Abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ประการแรกเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่ผู้ต้องขังทำความผิดติดคุกซ้ำ ประการที่สองเพื่อเปรียบเทียบการกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน และประการที่สามเพื่อศึกษาแนวทางการป้องและแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำ กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ประกอบด้วยผู้ต้องขังที่กระทำความผิดซ้ำในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 69 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน สล็อต ประมาณค่า 5 ระดับ และสัมภาษณ์เชิงลึก…
กิจกรรมเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม เครดิตฟรี จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) โดยมีนายมงคล จันทะจร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาชุมชนศรีมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สล็อต วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา…