ฝ่ายทัณฑ์ปฏิบัติเรือนจำจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายทัณฑ์ปฏิบัติเรือนจำจังหวัดหนองคาย

นายทรงฤทธิ์ ใคร่นุ่นหลงนักทัณฑวิทยา ชำนาญการหัวหน้าฝ่ายทัณฑ์ปฏิบัติ นายพินิจ เทพพรมวงค์นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เครดิตฟรี นายประเทือง รัตนบุตรนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ นายเกียรติชัย ชัยจันทร์นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ นายประเสริฐ แก้วจันทร์เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน นายสายัณห์ สุวรรณรินทร์เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านการตรวจพิสูจน์ นางศุภฤกษ์ โสตลาดเจ้าพนักงานควบคุมด้านการตรวจพิสูน์ สล็อต บทบาท หน้าที่ ภารกิจฝ่ายทัณฑปฏิบัติ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน ทัณฑปฏิบัติ ได้แก่ งานเลื่อนชั้นผู้ต้องขัง งานลดวันต้องโทษ งานพักการลงโทษ งานอภัยโทษ เป็นต้นงานด้านทะเบียนประวัติ งานด้านจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง งานวินัยผู้ต้องขัง…
ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์เรือนจำจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์เรือนจำจังหวัดหนองคาย

บทบาท หน้าที่ ภารกิจควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้ก่อเหตุร้ายหรือก่อความวุ่นวายภายในเรือนจำควบคุมดูแลผู้ต้องขัง ไม่ให้แหกหักหลบหนีจากที่ควบคุมไปได้แม้แต่ครั้งเดียวรับผิดชอบปกครองและควบคุมระเบียบวินัยของเจ้าพนักงานในสังกัด แบ่งการงานในฝ่ายออกเป็นส่วน มอบหมายให้เจ้าพนักงานในสังกัดไปดำเนินการควบคุมจัดทำ กำกับดูแลการจัดอัตรากำลังเวรยามรักษาการณ์ของเจ้าพนักงานเรือนจำ ปกครองและควบคุมระเบียบวินัยของผู้ต้องขัง ตรวจตราป้องกันการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังตลอดจนการหลบหนีและจับกุมเมื่อมีการกระ เครดิตฟรี ทำผิดอาญา จัดการและควบคุมการทำงานของผู้ต้องขังดูแลการอนามัยผู้ต้องขังในส่วนที่เกี่ยวข้อง การจัดอัตรากำลังเจ้าพนักงานเพื่อควบคุมผู้ต้องขังออกทำงานภายนอกเรือนจำ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเครื่องพันธนาการผู้ต้องขัง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ต้องขังในเรือนจำ การย้ายเรือนนอนของผู้ต้องขัง ตรวจตราความมั่นคงปลอดภัยของอาคาร สถานที่ เรือนนอน รั้วกั้นแดนต่าง ๆ รั้วกั้นแนวกำแพง การจัดทำบัญชีผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์ ผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ และผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้ประโยชน์แก่ผู้ต้องขังตามที่กฎหมายกำหนด พิจารณาการเลื่อน – ลดชั้น การลงโทษทางวินัยของผู้ต้องขัง…
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเรือนจำจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเรือนจำจังหวัดหนองคาย

นายทองสมุทร ปลื้มรุ่งโรจน์นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายไพทูล ลุนรินทร์นักทัณฑวิทยา ชำนาญการ นางสาวนุชจรินทร์ มิ่งชัยเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน เครดิตฟรี นางกัญญาวีร์ เทพพรมวงค์เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน นายจักรพงษ์ เทียงมาเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน นางสาวรจณา พานุรักษ์เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน นายสุรเดช แก้วก่าเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน นางสาวอลิษา ขุนทะวาดเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ สล็อต บทบาท หน้าที่ ภารกิจมีหน้าที่และรับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในสังกัด การควบคุมตรวจตราเกี่ยวกับการบริหารงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี การบริหารงานพัสดุอาคารสถานที่ และยานพาหนะ…
ประวัติ เรือนจำจังหวัดหนองคาย

ประวัติ เรือนจำจังหวัดหนองคาย

เรือนจำจังหวัดหนองคาย เดิมไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๘ เครดิตฟรี ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ตั้งของโรงพยาบาลหนองคายในปัจจุบัน เป็นที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำโขงน้ำท่วมถึงทุกปีต่อมาได้ย้ายมาตั้ง ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๖ หมมู่ ๕ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายมีพื้นที่ทั้งหมด ๓o ไร่ ๒ งานเศษที่ทำการเดิมเรือนจำจังหวัดหนองคาย เป็นคาคารเรือนไม้ ๒ ชั้น ก่อสร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.๒๔๗๕ในปี…
เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน มอบทุนประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้พ้นโทษ

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน มอบทุนประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้พ้นโทษ

วันนี้ 29 มี.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษ โดยมีนายอุทัย ทัพอาสา ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานว่า การดำเนินโครงการพิธีมอบทุนประกอบอาชีพ ” คืนคนดีสู่สังคม ” ซึ่งเป็นทุนของนายแพทย์ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เครดิตฟรี บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)…
เรือนจำสว่างแดนดิน ตอบชัดๆ ปมนักโทษหลบหนี ไม่มีใครมารับ-ไม่ได้ถูกผู้คุมทำร้าย

เรือนจำสว่างแดนดิน ตอบชัดๆ ปมนักโทษหลบหนี ไม่มีใครมารับ-ไม่ได้ถูกผู้คุมทำร้าย

จากกรณีที่นักโทษชายคดียาเสพติด เรือนจำสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร หลบหนีจากเรือนจำ ซึ่งเป็นอยู่ในช่วงแรกเข้า จึงถูกควบคุมตัวในอาคารกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด 19 แต่ได้เจาะฝ้าเพดานออกไปด้านนอก แล้วใช้ผ้าเต๊นท์พาดกำแพงเรือนจำหลบหนีออกจากเรือนจำ จำนวน 5 คน เหตุเกิดเมื่อเวลา 02.30.น วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คจำนวนในช่วงเช้าจึงทราบว่าผู้ต้องขังหลบหนีไป เครดิตฟรี ต่อมาในวันที่ 2 พ.ค.63 เวลา 17.00 น.…