การเยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

การเยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ขอเยี่ยมผู้ต้องขังได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยไม่มีการหยุดพักกลางวันเพื่อเป็นการบริการประชาชน และในวันเสาร์ในเยี่ยมผู้ต้องขังชาย ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ในวันอาทิตย์ให้เยี่ยมผู็ต้องขังหญิง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. เครดิตฟรี ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจดบันทึกข้อมูลบุคลผู้ขอเยี่ยมไว้เป็นหลักฐานต้องเป็นผู้มีกิจเกี่ยวข้อง หรือรู้จัก เป็นญาติมิตรกับผู้ต้องขังเยี่ยมผู้ต้องขังได้ครั้งละ 40 นาที / รอบ…
ทนายความเข้าพบผู้ต้องขัง/ข้อปฎิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สถานทูตและกงสุลติดต่อผู้ต้องขัง/เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ทนายความเข้าพบผู้ต้องขัง/ข้อปฎิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สถานทูตและกงสุลติดต่อผู้ต้องขัง/เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ทนายความเข้าพบผู้ต้องขังข้อปฎิบัติสำหรับทนายความเข้าพบผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู มีดังนี้ ทนายความที่จะขอเข้าพบผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดีะต้องเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ เครดิตฟรี ทนายความจะเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดี ต้องยื่นคำร้องขอพบผู้ต้องขังตามแบบที่กรมราชทัณฑ์กำหนด และจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขังนั้นต้องการพบทนายเท่านั้นทนายความสามารถเข้าเยี่ยมและติดต่อกับผู้ต้องขังได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สล็อต หากมีเหตุผลพิเศษจำเป็นต้องพบผู้ต้องขังนอกวันเวลาในข้อ 3 ให้ขออนุญาตต่อผู้อำนวยการทัณฑสถานฯ แต่ต้องไม่ใช่ระหว่างเวลาที่ทัณฑสถานได้นำผู้ต้องขังเข้าห้องขังแล้ว และยังมิได้นำออกจากห้องขังทนายความที่ได้รับอนุญาตให้พบผู้ต้องขัง หากต้องการจะสงวนข้อความที่พูดกับผู้ต้องขังเป็นความลับ ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอยู่ในระยะที่ไม่สามารถได้ยินข้อความการสนทนาให้นำข้อความในข้อ 4 , 5, 6, 7, 11 และข้อ 12 มาใช้บังคับกับทนายความที่เข้าพบผู้ต้องขังโดยอนุโลม…
ญาติและบุคคลภายนอกติดต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ญาติและบุคคลภายนอกติดต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ญาติและบุคคลภายนอกติดต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูก ต้องถือปฏิบัติ ดังนี้ เครดิตฟรี บุคคลภายนอกจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายฯ จึงจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อได้การเยี่ยม หรือติดต่อกับผู้ต้องขัง ต้องนำบัดรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการ ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้งผู้ต้องขังที่จะเยี่ยม หรือติดต่อจะต้องเป็นผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสให้ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อได้เท่านั้น และต้องเข้าเยี่ยมหรือติดต่อในวันที่ทัณฑสถานกำหนดไว้ สล็อต บุคคลภายนอก หรือญาติผู้ต้องขังที่ติดต่อ จะนำสิ่งของใด ๆ เข้ามาหรือนำออกจากทัณฑสถานฯ ส่งมอบหรือรับจากผู้ต้องขังโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้โดยเด็ดขาดบุคคลภายนอก หรือญาติผู้ต้องขังประสงค์จะมอบเงินให้กับผู้ต้องขังให้นำฝากไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทางทัณฑสถานกำหนดหน้าที่ไว้เท่านั้นบุคคลภายนอกหรือญาติที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังจะต้องอยู่ในเขตที่ทางทัณฑสถานกำหนดให้เป็นที่เยี่ยมหรือติดต่อเท่านั้น สล็อตออนไลน์ ห้ามมิให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง แนะนำ ชักชวน แสดงกริยาหรือให้อาณัติสัญญาณอย่างใด ๆ แก่ผู้ต้องขังเพื่อกระทำผิดกฎหมายหรือผิดวินัยผู้ต้องขังผู้ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง ต้องพูดภาษาไทย และออกเสียงให้ดังพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอยู่…
​“ ระบบเสริมความมั่นคง/การฝึกวิชาชีพ/สิ่งของต้องห้าม/ของเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

​“ ระบบเสริมความมั่นคง/การฝึกวิชาชีพ/สิ่งของต้องห้าม/ของเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

​“ ระบบเสริมความมั่นคง ”“ ระบบเสริมความมั่นคง ” เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการควบคุมผู้ต้องขัง และช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เครดิตฟรี ระบบเสริมความมั่นคง แบ่งออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ ระบบป้องกันการแหกหัก หลบหนีของผู้ต้องขัง ประกอบด้วย 2 ระบบย่อย คือ1.1 ระบบรั้วไฟฟ้าแรงสูง ( High Voltage Fence System)1.2 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( Closed Circuit Television…
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพ1.1ผู้ต้องขังชาย-หญิงที่อยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนระหว่างพิจารณาระหว่างอุทธรณ์ - ฎีกา ของศาลทุกประเภทคดี1.2 ควบคุมผู้ต้องขังชาย-หญิงที่ศาลพิพากษาลงโทษเด็ดขาดแล้ว กำหนดโทษไม่เกิน 15 ปีแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้เป็นบุคคลที่สามารถเข้ากับสังคมได้เมื่อพ้นโทษแล้วทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยให้การอบรมศึกษาวิชาสามัญ วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังทั้งนี้เพื่อให้มีอาชีพติดตัวและสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม3.เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารงานราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาระบบเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจในภารกิจและบทบาทของเรือนจำและกรมราชทัณฑ์ เครดิตฟรี แบ่งการบริหารเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์นายธนวัฒน์ เหิรเมฆตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์นางชบาไพร ศรีใสคำตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับแดนหญิง สล็อต นางฐาปนี จันอุดทะตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ประจำห้องจดเยี่ยมนายวิรัญ…
ความเป็นมาเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ความเป็นมาเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ทำเนียบผู้บัญชาการรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู เครดิตฟรี นายไพฑูรย์ อำพันธ์18 สิงหาคม 2551 - ปัจจุบันนายวิฑูรย์ ใจหงษ์22 มีนาคม 2550 - 11 สิงหาคม 2551นายสมบูรณ์ สร้อยสม14 ตุลาคม 2545 - 8 มีนาคม 2550นายปรีชารัตน์ บุญเรืองรัตน์17 ตุลาคม 2543 - 13 ตุลาคม 2545นายสุรจิตร ชารัญจ่า16…