แนวทางการพัฒนาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร

แนวทางการพัฒนาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เรือนจำกลางกำแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาปัญหาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 3) เพื่อศึกษาความต้องการในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 4) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 – 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการเรือนจำกลางกำแพงเพชรที่สังกัดฝ่ายฝึกวิชาชีพ จำนวน 16 คน และผู้ต้องขังชายที่เข้ารับการฝึกวิชาชีพในโรงงานฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร จำนวน 286 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่…
การจัดทำแผนพัฒนางานสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร

การจัดทำแผนพัฒนางานสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินงานสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 3) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ต้องขังเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 4) การจัดทำแผนพัฒนางานสวัสดิการผู้ต้องขัง เรือนจำกลางกำแพงเพชร เครดิตฟรี แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่แหล่งข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ผู้ให้ข้อมูลได้แก่คณะกรรมการบริหารงานเรือนจำกลางกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสังกัดฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง รวมจำนวน 18 คน ผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร จำนวน 444 คน แยกเป็นผู้ต้องขัง ชาย จำนวน 251 คน หญิง จำนวน…
ข่าวเหยี่ยวดำนิวส์ …เรือนจำกลางกำแพงเพชร ปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปีพ.ศ. 2562 ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นของเหล่าญาติที่มารอรับ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวเหยี่ยวดำนิวส์ …เรือนจำกลางกำแพงเพชร ปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปีพ.ศ. 2562 ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นของเหล่าญาติที่มารอรับ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปีพ.ศ. 2562โดยมีนายสมคิด คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานความว่า….ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโองการ โปรดเกล้า ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริ เห็นว่าในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรม เครดิตฟรี ราชาภิเษกนับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญเพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้อง ราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อาจจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ดังนั้น สล็อต เรือนจำกลางกำแพงเพชรจึงได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา…
เรือนจำกลางกำแพงเพชร “เรือนจำต้นแบบปลอดควันบุหรี่”

เรือนจำกลางกำแพงเพชร “เรือนจำต้นแบบปลอดควันบุหรี่”

สสส.ชูเรือนจำกลางกำแพงเพชรเป็น “เรือนจำต้นแบบปลอดควันบุหรี่” ผนึกเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบฯ จัดทัพให้ความรู้แก่นักโทษ รู้เท่าทันอันตรายจากบุหรี่ จัดโซนนิ่งห้ามสูบ ให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ ช่วยนักโทษ ลด-เลิกสูบได้เกินครึ่ง ใน เครดิตฟรี เรือนจำนำร่อง 13 แห่งทั่วไทย ประกาศปักธงปี 60 ขยายผลเรือนจำปลอดบุหรี่อีก 10 แห่งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส.…
เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำและโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำและโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

ที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำและโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ เครดิตฟรี ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดการอบรมและนายบำรุง จันทร์บ้านคลอง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร กล่าวว่ากรมราชทัณฑ์ เป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม มีภารกิจหลักในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน สล็อต โรคต่างๆ ให้เข้าถึงบริการสาธารสุขอันมีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่พึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องด้วยจำนวนผู้ต้องขังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกรมราชทัณฑ์ มีข้อจำกัดด้านบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้ไม่สามารถดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังได้อย่างทั่วถึง จึงต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเรือนนอนเป็นผู้ช่วยคัดกรองโรค เรือนจำกลางกำแพงเพชรจึงได้จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ และโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข สล็อตออนไลน์…
เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ เปิดโครงการให้ผู้ต้องขังทำความดีชดเชยความผิด

เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ เปิดโครงการให้ผู้ต้องขังทำความดีชดเชยความผิด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.) เรือนจำกลางกำแพงเพชร โดยมีนายบำรุง จันทร์บ้านคลอง ผบ. เรือนจำกลางกำแพงเพชร ได้กล่าวว่าตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทานและกรมราชทัณฑ์ ได้ เครดิตฟรี ดำเนินการจัดทำโครงการ จิตอาสา ราชทัณฑ์ (จอส.รท.) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง ที่มีจิตอาสาได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเรือนจำ และสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน…
“โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์รุ่นที่ 4

“โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์รุ่นที่ 4

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนพระองค์ พิธีปิดการอบรมผู้ต้องขัง โครงการพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง รุ่น เครดิตฟรี ที่ 4 โดยมี นายบำรุง จันทร์บ้านคลอง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร และ ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม จำนวน 109…
ผู้คุมเรือนจำกำแพงเพชรผูกคอดับปริศนา ทิ้งจดหมายตัดพ้อ น้อยใจชีวิต

ผู้คุมเรือนจำกำแพงเพชรผูกคอดับปริศนา ทิ้งจดหมายตัดพ้อ น้อยใจชีวิต

ผู้คุมเรือนจำกลางกำแพงเพชร คิดสั้นคว้าเชือกผูกคอตัวเองเสียชีวิตติดอยู่กับลูกกรงบนรั้วหลังบ้าน ตำรวจพบจดหมายลาตายตัดพ้อน้อยใจชีวิต ขณะแฟนสาวเผยมีปากเสียงกันเล็กน้อย ผู้ตายได้บ่นน้อยใจ ปวดหัว จึงขอตัวกลับมาบ้าน ก่อนพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว เครดิตฟรี เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ก.พ.59 ร.ต.ท.คำรณ จันทิตย์ พงส.สภ.เมืองกำแพงเพชร ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ผูกคอเสียชีวิตอยู่ในบ้านเช่าแห่งหนึ่งใน ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณด้านหลังของบ้าน เจ้าหน้าที่พบศพ นายรังสันต์ สิงคะมา อายุ 37 ปี ชาวจังหวัดกำแพงเพชร…
ด่วน!ผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลบหนี

ด่วน!ผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลบหนี

เชียงราย - ด่วน! ผู้ต้องหาชาย ข้อหาครอบครองยาเสพติด หลบหนีขณะคุมตัวส่งเรือนจำอำเภอเทิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร-ปกครอง กระจายกำลังไล่ล่า พบเพียงเสื้อผ้าที่ผู้ต้องหาสวมใส่ถอดทิ้งไว้ เครดิตฟรี เมื่อเวลา 12.50 น.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายกิตติพงษ์ สาหร่าย ผบ.เรือนจำอำเภอเทิง จ.เชียงราย ได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องหาหลบหนีขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังลังนำตัวไปส่งที่เรือนจำอำเภอเทิง โดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร ฝ่ายปกครองตามล่าตัว สล็อต โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้หลบหนีขณะกำลังจะนำตัวมาส่งที่เรือนจำ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขุนตาล จ.เชียงราย นำผู้ต้องหามาจากศาลจังหวัดเทิง นั่งท้ายกระบะ…
ทหาร-ตร.บุกค้นเรือนจำเทิง จ.เชียงราย ไร้ยาเสพติด

ทหาร-ตร.บุกค้นเรือนจำเทิง จ.เชียงราย ไร้ยาเสพติด

ทหาร - ตำรวจ - ฝ่ายปกครอง บุกจู่โจม "เรือนจำเทิง" เชียงราย ก่อนรุ่งเช้า โดยมุ่งไปยังแดนความมั่นคงสูงสุด เพื่อค้นหาสิ่งของผิดกฎหมาย ยาเสพติด ตามนโยบายเรือนจำสีขาว เครดิตฟรี เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 28 ส.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เรือนจำอำเภอเทิง จ.เชียงราย นายสุทธิรักษ์ รักเจริญ นายอำเภอเทิง พ.ต.อ.เถกิง ทองอินทร์ ผกก.สภ.เทิง นายทนงศักดิ์…