การจัดทำแผนพัฒนางานสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 2) เพื่อศึกษา
ปัญหาการดำเนินงานสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 3) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ต้องขังเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 4) การจัดทำแผนพัฒนางานสวัสดิการผู้ต้องขัง เรือนจำกลางกำแพงเพชร

เครดิตฟรี

แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่แหล่งข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ผู้ให้ข้อมูลได้แก่คณะกรรมการบริหารงานเรือนจำกลางกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสังกัดฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง รวมจำนวน 18 คน ผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร จำนวน 444 คน แยกเป็นผู้ต้องขัง ชาย จำนวน 251 คน หญิง จำนวน 193 คน รวมทั้งญาติผู้ต้องขังที่มาติดต่อขอเยี่ยมผู้ต้องขัง จำนวน 105 คน เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

สล็อต

เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการ และใช้เทคนิควิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถี่ การหาค่ร้อยละ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยได้แผนพัฒนางานสวัสดิการผู้ต้องขัง เรือนจำกลางกำแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้ วิสัยทัศน์ (Vision) “ งานสวัสดิการผู้ต้องขัง เรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นเลิศด้านบริการบริหารอย่างมืออาชีพ ด้วย

สล็อตออนไลน์

เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า สังคมยอมรับ ” พันธกิจ (Missions) 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. สร้างระบบการให้บริการอย่างมืออาชีพ 3. สร้างเครือข่ายเพื่อการยอมรับและสนับสนุน เป้าประสงค์ (Goals) 1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 2. มีความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3. มีเครือข่ายเพื่อการยอมรับและสนับสนุน ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 1. บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 2. จัดระบบมาตรฐานการให้บริการ 3. สร้างเครือข่ายเพื่อการยอมรับและสนับสนุน ยุทธศาสตร์ (Strategics) 1. การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี 2. พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ 3. สร้างเครือข่ายกับบุคคล ชุมชนท้องถิ่น องค์กรให้มีส่วนร่วมการพัฒนางานสวัสดิการผู้ต้องขัง กลยุทธ์การพัฒนา 1. พัฒนา

jumboslot

งานสวัสดิการผู้ต้องขังให้ได้เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ 2. พัฒนาระบบการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดทำระบบ (MIS) 3. พัฒนาความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน 4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้ต้องขังและการปฏิบัติหน้าที่บุคลากร 5.จัดทำแผนพัฒนาบุคลกร 6. จัดทำแผนการใช้เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังประจำปี 7. จัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนางานสวัสดิการ 8. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 9. พัฒนาการจัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าพนักงานและผู้ต้องขัง 10. พัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ญาติผู้ต้องขังและบุคคลภายนอก 11. พัฒนาระบบการรับฝากและถอนเงินผู้ต้องขังโดยการใช้เทคโนโลยี 12. จัดกิจกรรมครอบครัวบำบัด

slot