การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มิใช่นักโทษเด็ดขาด

การศึกษาเรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ไม่ใช่นักโทษเด็ดขาด ศึกษากรณี เรือนจำกลางเชียงใหม่ เรือนจำพิเศษเชียงใหม่ และทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่ โดยมี วัตถุประสงค์ คือเพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงข้อมูลภูมิหลังของผู้ต้องขังที่ไม่ใช่ นักโทษเด็ดขาด เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงวิธีการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง ที่มิใช่นักโทษเด็ดขาด ระหว่างผู้ต้องขังชายกับผู้ต้องขังหญิง ในด้านการรับตัวผู้ต้องขัง ด้านการควบคุมและดูแลรักษาวินัย

เครดิตฟรี

และด้านการจัดสวัสดิการ การอบรมแก้ไข และเพื่อนำเสนอข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข ต่อไป การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาถึงความเป็นจริงในวิธี การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เรือนจำ ต่อผู้ต้องขัง ที่มิใช่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้แก่คนต้องขัง คนฝากขัง ที่ถูกจองจำคุมขังอยู่ภายในเรือนจำกลางเชียงใหม่ เรือนจำพิเศษเชียงใหม่ และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 360 คน ซึ่งเป็นการศึกษาในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2545 โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่า ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.78 เป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังที่มิใช่นักโทษเด็ดขาด แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ แล้วบรรยายผลข้อมูลด้วยค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ จากการศึกษาข้อมูลภูมิหลังโดยทั่วไปพบว่า

สล็อต

กลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขัง เป็นเพศชาย จำนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 ส่วนมากมีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มากที่สุดและอาชีพก่อนถูกจับมาคุมขังในเรือนจำ ส่วนมากมีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท ซึ่งส่วนมากต้องโทษคดีเกี่ยวกับยาเสพติด และถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังที่มิใช่นักโทษเด็ดขาดเพศหญิง มีจำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 ส่วนมากมีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีสถานภาพโสด นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท โดยส่วนมากต้องโทษ คดีเกี่ยวกับยาเสพติด และถูกคุมขังอยู่ภายใน เรือนจำมาแล้วไม่เกิน 1 ปี เช่นเดียวกับเพศชาย ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่า ?2 ที่คำนวณได้ มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ใน ลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ต้องขังที่มิใช่นักโทษ เด็ดขาด ด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ และคดีที่กระทำความผิด แสดงว่าลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังเพศชายและผู้ต้องขังเพศหญิง ก่อนถูกจับกุมตัวใน 6 ด้าน ดังกล่าว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 ส่วนค่า X2 ในลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังที่มิใช่นักโทษเด็ดขาด ด้านการนับถือศาสนา และระยะเวลาที่ถูกคุมขังมาแล้ว ไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 แสดงว่าลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังเพศชายและเพศหญิง ด้านการนับถือศาสนาและระยะเวลาที่ถูกคุมขัง มาแล้วไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญ

สล็อตออนไลน์

ทางสถิติ จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1 ที่ตั้งไว้ ในการทดสอบสมมติที่ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ต่อผู้ต้องขัง พบว่า ด้านการรับตัวผู้ต้องขัง ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย เกี่ยวกับ การตรวจค้นตัวและสิ่งของ การตรวจสุขภาพร่างกาย การพิมพ์ลายนิ้วมือและสอบประวัติ และการชี้แจงระเบียบข้อบังคับและข้อพึงปฏิบัติภายในเรือนจำ พบว่าค่า ?2 ที่คำนวณได้ ไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ผู้ต้องขังเพศชายและเพศหญิง จะได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ เรือนจำที่ไม่แตกต่างกัน และเป็นการปฏิบัติ ที่สอดคล้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายราชทัณฑ์ ด้านการควบคุมและการดูแลรักษาวินัย ซึ่งประกอบด้วยการแยกคุมขัง การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา การใช้ตรวน การลงโทษที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ และการใช้เครื่องพันธนาการ พบว่า ค่า ?2 ที่คำนวณได้ มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ผู้ต้องขังที่มิใช่นักโทษเด็ดขาด เพศชาย และเพศหญิงได้รับ

jumboslot

การปฏิบัติ จากเจ้าหน้าที่เรือนจำ ที่แตกต่างกัน แต่ก็เป็นไปตามที่กฎหมายราชทัณฑ์บัญญัติไว้ ส่วนในด้านการจัดสวัสดิการและการอบรมแก้ไข ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยเกี่ยวกับ การทำความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้า การได้รับการศึกษา การรักษาพยาบาล การได้รับการเยี่ยมเยียน การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ สิทธิในการรับประทานอาหาร และการจัดให้รับประทานอาหารในแต่ละวัน พบว่าค่า ?2 ที่คำนวณได้ ไม่มีนัยสำคัญ ที่ระดับ 0.05 แสดงว่าผู้ต้องขังเพศชายและเพศหญิงจะได้รับการปฏิบัติจาก เจ้าหน้าที่เรือนจำที่ไม่แตกต่างกัน และเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปตาม บทบัญญัติของกฎหมาย เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี ในวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขังในบางเรื่อง มีแนวทางปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจที่ฟุ่มเฟือย ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ซึ่งบ่อยครั้งมีการปฏิบัติที่เบี่ยงเบนไปจากที่กฎหมาย บัญญัติไว้ ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีแห่งความ เป็นมนุษย์ขึ้นได้ ดังนั้น ในบรรยากาศที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิรูป ระบบราชการ จึงควรที่ผู้เกี่ยวข้อง จะได้นำไปพิจารณาให้มีการปฏิรูประบบราชทัณฑ์ ต่อไป

slot