การฝึกตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลำปาง

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาการฝึกตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาของผู้ต้องขัง ในเรือนจำกลางลำปาง
2) เพื่อเสนอแนวทางเกี่ยวกับการฝึกตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลำปาง เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงสัมภาษณ์ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ต้องขังชาย ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในเรือนจำกลางลำปาง ระหว่างวันที่ 12 – 28 ธันวาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 70 คน และกลุ่มเป้าหมายผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่พระภิกษุ และเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางลำปาง จำนวน 10 รูป/คน

เครดิตฟรี

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาของผู้ต้องขังเรือนจำกลางลำปาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความซื่อสัตย์ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีการฝึกความซื่อตรง ซื่อสัตย์ต่อมิตรสหายที่อยู่ร่วมกัน ด้านการมีสติยั้งคิด ผู้ตอบแบบสอบถาม ฝึกใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ด้านการมีความเพียร ผู้ตอบแบบสอบถาม ฝึกความเข้มแข็งที่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของการดำรงตนในเรือนจำ และด้านการบำเพ็ญประโยชน์ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ฝึกความพร้อมเพรียงร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานที่ต้องทำด้วยกัน

ส่วนความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ ด้านความซื่อสัตย์ เห็นว่า ควรให้ผู้ต้องขังฝึกตนให้เป็นคนซื่อตรง โดยปฏิบัติงานด้วยการยึดถือความถูกต้องตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ ด้านการมีสติยั้งคิด ควรให้ผู้ต้องขังฝึกตนให้ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับคนอื่นอย่างสันติ ด้านการมีความเพียร ควรให้ผู้ต้องขังฝึกตนให้มีความเพียรพยายามประพฤติตนตามระเบียบวินัยของเรือนจำ และด้านการบำเพ็ญประโยชน์ ควรให้ผู้ต้องขังฝึกตนให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอเมื่อได้รับโอกาส

สล็อต

แนวทางการฝึกตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลำปาง ด้านการมีความซื่อสัตย์ ผู้ต้องขังควรฝึกปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความซื่อตรงต่อมิตรสหายที่อยู่ร่วมกัน ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของทางราชการ ปฏิบัติงานโดยยึดถือความถูกต้องตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้านการมีสติยั้งคิด ควรฝึกการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ด้านการมีความเพียร ควรฝึกปฏิบัติตนให้มีความเข้มแข็งในการดำรงตนในเรือนจำ พยายามประพฤติตนตามระเบียบวินัยของเรือนจำ และด้านการบำเพ็ญประโยชน์ ควรฝึกปฏิบัติตนให้พร้อมเพรียงร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานที่ต้องทำด้วยกัน พร้อมจะอุทิศตนเพื่องานของทางราชการที่ได้รับมอบหมาย

สล็อตออนไลน์

ABSTRACT
This research purpose: 1) To study self-train according to the Buddhist principles of inmates in Lampang Central Prison. 2) To synthesize and propose guidelines for practicing self-trainingaccording to the Buddhist principles of inmates in Lampang Central Prison. It is an integrated research study, merge method both quantitative and interviews. The population used in the research is male inmates at Participating in the Moral and Ethical Training Program in Lampang Central Prison, between 12 -26 December 2018, the total number of 70 people, 10interviewees target group is monks and the staff of Lampang Central Prison.

The research found that, Self-training according to Buddhism principles of inmates in Lampang Central Prison, of respondents, Issues to have the highest mean, side of honesty,There is training for integrity to be faithful to friends who live together with theinterviewees .The mindfulness restraint there comments that,the respondents have trained to live sufficient life. The side of perseverance, There comments that,Inmates have strength training that is an important feature of being in prison. And side of service, there comments that, Inmates have trained the unity to cooperate in the work that must be done together,

jumboslot

As for the interviewers’ opinionin the sense of honesty, the prisoners should be trained to be honest, performing the task by adhering to the correctness according to the assigned duties.The mindfulnessrestraint should allow prisoners to train themselves to use reason to resolve conflicts with others in peace.With perseverance should the prisoners train themselves to be diligent, try to behave in accordance with the discipline of the prison.And side of serviceshould keep the prisoners from practicing themselves to recognize the public’s benefits when receiving opportunities.

Guidelines of self-training according to Buddhism principles of inmates in Lampang Central Prison, Found that, Side of honesty, Inmates should self-training to be honest with their friends, work according to government regulations perform work by adhering to the correctness according to the assigned duties. Side of having mindfulness restraint, Inmates should practice adequate living, do not use violence to solve problems. Side of perseverance, Inmates should practice to be strong in their prisons. Trying to behave in accordance with the discipline of the prison. And side of service, Inmates should practice to be ready to cooperate in the work that must be done together, ready to devote himself to the work of the government that has been assigned

slot