จ.ลำปาง นำทีมแพทย์อาสาร่วมออกให้บริการเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพและรักษาโรคแก่ผู้ต้องขัง

หน่วยงานด้านสาธารณสุขใน จ.ลำปาง ร่วมบูรณาการ ทำกิจกรรมเพื่อสังคม นำทีมหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ออกให้บริการ
ตรวจสุขภาพรักษาโรค พร้อมให้คำปรึกษาทางการแพทย์สร้างความตระหนักรู้ในการใส่ใจดูแลสุขภาพแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ

เครดิตฟรี

จังหวัดลำปาง โดย เรือนจำกลางลำปาง ร่วมบูรณาการกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
และหน่วยงานสถานพยาบาลในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมบริการเพื่อสังคม นำบุคลากรหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ต้องขัง
ภายใต้โครงการ “บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลำปาง” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณ “แดนสถานพยาบาล” เรือนจำกลางลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โดยมี ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานทำพิธีเปิดงานกิจกรรมโครงการ พร้อมเป็นตัวแทนหน่วยงานพื้นที่นำคณะทีมแพทย์อาสา (พอ.สว.) เดินเข้า

สล็อต

สู่พื้นที่ภายใน ร่วมกันให้การดูแลตรวจสุขภาพรักษาโรค พร้อมให้คำปรึกษาทางการแพทย์เบื้องต้นที่จำเป็นในด้านต่างๆ แก่ผู้ต้องขัง
ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่เปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขังดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดลำปาง โดย เรือนจำกลางลำปาง ได้บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานด้านสาธารณสุข สถานพยาบาล และหน่วยงานองค์กรเพื่อการกุศลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อเป็นกิจกรรมร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นการแสดงออกถึง

สล็อตออนไลน์

ความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณของทุกพระองค์ที่ได้ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งทรงจัดตั้งและสืบสานงานมูลนิธิแพทย์อาสาฯ พอ.สว. ซึ่งจังหวัดลำปางได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาฯ พอ.สว. ลำดับที่ 61 โดยที่ผ่านมาทางจังหวัดได้มีการสืบสานพระปณิธาน ดำเนินงานกิจการแพทย์อาสาฯ พอ.สว. ให้การช่วยเหลือในการรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งในถิ่นทุรกันดารรวมถึงผู้ต้องขังตามทัณฑสถานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดลำปางได้มีการจัดหน่วยทีมแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว. เข้ามาทำการตรวจรักษาและดูแลรักษาสุขภาพที่จำเป็นให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลำปาง ในลักษณะแบบผสมผสานมีทั้งการ

jumboslot

บริการทางการแพทย์พื้นฐาน ตรวจเช็คร่างกาย วัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาด้านโรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็งเต้านม และโรคอื่นๆ ทั่วไปเป็นต้น รวมทั้งได้จัดให้มีงานบริการด้านทันตกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด และแจกแว่นสายตา ซึ่งทุกโรคทุกอาการผู้ต้องขังจะได้รับการแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับรักษาอาการป่วยระยะเบื้องต้น โดยทั้งหมดจะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการดูแลใส่ใจสุขภาพ รวมทั้งทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่อภาวการณ์เจ็บป่วย ต้นเหตุของโรคเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดภาวะของการเกิดโรคและการเจ็บป่วยได้ โดยในการให้บริการดังกล่าวมีผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง ขอเข้ารับบริการทางการแพทย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน

slot