ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2/2542 ลงวันที่ 4 มกราคม 2542 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 2479 ให้กำหนดพื้นที่เรือนจำกลาง-เชียงใหม่ และเรือนจำพิเศษเชียงใหม่เดิมเป็นทัณฑสถาน และได้แยกการบริหารงานออกจากเรือนจำกลางเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 และได้ย้ายที่ทำการจากเลขที่ 100 ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (คุ้มหลวงเวียงแก้ว) มาอยู่แทนที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ เลขที่ 142 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555

เครดิตฟรี

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 142 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระดับความมั่นคงสูง อำนาจการควบคุมผู้ต้องขังโทษถึงประหารชีวิต ผู้ต้องกักขังชาย ผู้ต้องกักขังหญิง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หญิง

สล็อต

วิสัยทัศน์
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

สล็อตออนไลน์

พันธกิจ
ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
อย่างมีประสิทธิภาพ

jumboslot

บทบาท หน้าที่ ภารกิจ

  1. ควบคุมผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพ
    1.1 ผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนระหว่างพิจารณาระหว่างอุทธรณ์ – ฎีกา ของศาลทุกประเภทคดี
    1.2 ควบคุมผู้ต้องขังหญิงที่ศาลพิพากษาลงโทษเด็ดขาดแล้ว
  2. แก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้เป็นบุคคลที่สามารถเข้ากับสังคมได้เมื่อพ้นโทษแล้วทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยให้การอบรมศึกษาวิชาสามัญ วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังทั้งนี้เพื่อให้มีอาชีพติดตัวและสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม
  3. เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารงานราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาระบบเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจในภารกิจและบทบาทของเรือนจำและกรมราชทัณฑ์โครงสร้างการบริหารงานภายใน

slot