ประวัติความเป็นมาเรือนจำจังหวัดแพร่

ตามหนังสือบันทึกประวัติของกระทรวงมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดแพร่ เลขที่ 959,157 เลขประจำหนังสือ
สากล LSBN 974-7551-01-6 ว่าในเหตุการณ์กบฏเงี้ยวปล้นเมืองแพร่ จุลศักราช 1264 ( พ.ศ. 2445) เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2445 เวลา 07.00 น. พวกไทยใหญ่ได้บุกเข้าทางประตูชัยจู่โจมสถานีตำรวจ และไปรษณีย์ไปจวนข้าหลวงประจำเมือง เพื่อจับตัวพระยาไชยบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการประจำเมืองแพร่ แต่ไม่พบตัวจึงได้ปล่อยนักโทษเป็นอิสระ พร้อมทั้งแจกอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่นักโทษร่วมทำการกบฏ จึงคาดคะเนว่าเรือนจำ (คุก) คงสร้างก่อนปีพุทธศักราช 2445 ก่อนกบฏเงี้ยว โดยใช้จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในปัจจุบันเป็นที่คุมขังนักโทษ

เครดิตฟรี

ที่ทำการเรือนจำปัจจุบัน ไม่ทราบปรากฏแน่ชัดว่าได้ก่อสร้างในปี พ.ศ.ใด แต่ได้แต่งตั้งพัศดีคนแรกของเรือนจำเมื่อปี พ.ศ. 2463 คือสันนิษฐานได้ว่าก่อสร้าง และย้ายสถานที่คุมขังนักโทษจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ในปี พ.ศ. 2463 โดยใช้สังกะสีเป็นรั้วล้อมทั้งสี่ด้าน ที่ทำการเรือนจำและอาคารคุมขังนักโทษก่อสร้างด้วยไม้

ปี พ.ศ.2512 กรมราชทัณฑ์ ได้จัดสรรงบประมาณให้เรือนจำจังหวัดแพร่ ดำเนินการปรับปรุงกำแพงเรือนจำ จากสังกะสีเป็นคอนกรีต ประตูเรือนจำทำด้วยเหล็กแผ่น อีกได้ก่อสร้างเรือนนอนชายเพิ่มอีก จำนวน 1 หลัง

ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
มีหน้าที่ ควบคุมดูแลผู้ต้องขัง วางแผนการดำเนินการตรวจค้น การรักษาการณ์และควบคุมปกครองผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบของเรือนจำ
แนะนำอบรม เกี่ยวกับระเบียบวินัยและการปฏิบัติตนในเรือนจำ พิจารณาเสนอความดีความชอบและความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนชั้น ลดชั้น การลงโทษทางวินัย การคัดเลือกผู้ต้องขังออกทำงานภายนอกเรือนจำ การควบคุมผู้ต้องขังจ่ายนอก การย้ายเรือนจำ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และการให้การสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

สล็อต

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานทะเบียนเอกสารสำคัญ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานเลขานุการ งานการประชุม การรวบรวมสถิติ ข้อมูลของหน่วยงาน งานแผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล รวมทั้งงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ

ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ

 1. งานทะเบียนประวัติ มีหน้าที่ตรวจสอบหมายอาญา การรับผู้ต้องเข้าใหม่ การจัดทำทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง การจัดทำรายงาน สถิติผู้ต้องขัง การลงทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง การสำรวจผู้ต้องขังพ้นโทษ การออก ใบบริสุทธิ์ให้แก่ผู้ต้องขังพ้นโทษ การชันสูตรพลิกศพผู้ต้องขังเสียชีวิต และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง การย้ายผู้ต้องขังทุกประเภท การคัดเลือกผู้ต้องขัง จ่ายออกทำงาน นอกเรือนจำการคัดเลือกผู้ต้องขังไปอยู่ประจำเรือนจำชั่วคราวเขาน้อยและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 3. งานทัณฑปฏิบัติ การพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษจำคุก การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดชั้นนักโทษ
  เด็ดขาด การขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย การออกใบบริสุทธิ์ให้แก่ผู้ต้องขังที่พ้นคุมประพฤติและงาน
  อื่นที่ได้รับมอบหมาย

สล็อตออนไลน์

ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

 1. งานฝึกวิชาชีพ รับผิดชอบในการวางแผนการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตามความต้องการของตลาด และความถนัดของผู้ต้องขังแต่ละคน รวมทั้งยังคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ภายหลังพ้นโทษ
 2. งานเงินทุนฝึกวิชาชีพ รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี การรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงินทุนผลประโยชน์จากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ตลอดจนเงินทุนสำรองเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการหาตลาด และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรือนจำ รับจ้างแรงงานสาธารณะที่มีผลประโยชน์ตอบแทน

ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
มีหน้าที่วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟู พัฒนาแก้ไขผู้ต้องขัง เช่น ให้การศึกษาวิชาชีพ การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริม ปลูกฝังปรับเปลี่ยนทัศนคติ จิตสำนึก ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้ต้องขัง ให้เป็นไปใน

jumboslot

แนวทางที่เหมาะสม การศึกษาวิชาชีพ และจัดอบรมหลักสูตรการเตรียมการเข้าทำงาน การอบรมและพัฒนาจิตใจ จัดกิจกรรมเสริมการศึกษา เช่น ห้องสมุด การจัดทำโสตทัศนูปกรณ์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น
ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง
ประกอบไปด้วยงานสูทกรรม ร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง งานสันทนาการ งานการสุขาภิบาล งานเงินฝาก งานเยี่ยมญาติ งานสังคมสงเคราะห์ รับผิดชอบงานอันเกี่ยวกับการให้สวัสดิการให้กับผู้ต้องขัง ในรูปแบบต่างๆ เช่น เรื่องอาหาร กิจกรรมด้านกีฬา ความบันเทิง การเป็นอยู่ที่ดี การเยี่ยมญาติ แม้กระทั่งการให้การสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขังในกรณีขาดแคลนหรือไร้ญาติ

สถานพยาบาล

 1. งานด้านส่งเสริมสุขภาพ
 2. งานด้านป้องกันและควบคุมโรค
 3. งานด้านการรักษาพยาบาล
 4. งานด้านฟื้นฟูสุขภาพ

slot