ประวัติเรือนจำกลางเชียงใหม่

เรือนจำกลางเชียงใหม่แห่งแรก
เรือนจำกลางเชียงใหม่ เดิมตั้งอยู่เลขที่ 100 ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากจำนวนผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้น เกิดสภาพความแออัดและคับแคบ ที่ไม่เพียงพอเหมาะสมต่อการควบคุมและให้การอบรม แก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยให้กับผู้ต้องขัง
เรือนจำกลางเชียงใหม่แห่งที่สอง

เครดิตฟรี


เรือนจำกลางเชียงใหม่และเรือนจำพิเศษเชียงใหม่ ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2539 – 2541 ด้วยงบประมาณ จำนวน 294,892,500 บาท ในพื้นที่เรือนจำชั่วคราวแม่หยวก เลขที่ 142 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ โดยพื้นที่ภายในเรือนจำแบ่งเป็น เรือนจำกลางเชียงใหม่ 8 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา เรือนจำพิเศษเชียงใหม่ พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน พื้นที่ภายนอก 20 ไร่ 3 งาน 42.9 ตารางวา และได้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2542
เรือนจำกลางเชียงใหม่ปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2548 – 2552 ได้มีการก่อสร้างเรือนจำแห่งใหม่ขึ้นบนพื้นที่ของเรือนจำกลางชั่วคราวสันมหาพน ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 103 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา มูลค่าการก่อสร้างเป็นเงินจำนวน 584,853,242.02 บาท จึงได้ย้ายเรือนจำกลางเชียงใหม่ไปดำเนินการ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ โดยส่งมอบสถานที่เดิมตำบลช้างเผือกให้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ไปดำเนินการใช้พื้นที่แทน ส่วนสถานที่ตั้งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ในตัวเมือง ณ ตำบล ศรีภูมิ ได้มีการส่งมอบให้กับจับหวัดเชียงใหม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่สาธารณชนต่อไป

สล็อต

รายนามผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ (แห่งที่ 1)

 1. ร.ท.ปัญจะ มัธยมจันทร์ พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2503
 2. นายเชาวน์ เจริญพงษ์ พ.ศ. 2504 – พ.ศ. 2513
 3. นายพิชิต สรรพอาสา พ.ศ. 2514 – พ.ศ. 2514
 4. นายอรุณ ฤทธิมัต พ.ศ. 2514 – พ.ศ. 2518
 5. นายเดช มหาสารินันทน์ พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2520
 6. นายสุนันท์ พัชรครุกานนท์ พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2534
 7. นายสุนันท์ พัชรครุกานนท์ พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2534
 8. นายสุนันท์ พัชรครุกานนท์ พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2534
 9. นายสุนันท์ พัชรครุกานนท์ พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2534
 10. นายไพโรจน์ ถัดทะพงษ์ พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2535
 11. นายบุญชัย สิงหรา ณ อยุธยา พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2540

สล็อตออนไลน์

รายนามผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ (แห่งที่ 2 )

 1. นายเรืองศักดิ์ เมืองมูลชัย พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542
 2. นายจันทร์ ศรีกอง พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546
 3. นายศิริวัฒน์ สายรัตนอินทร์ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548
 4. นายชูชาติ ชัยเลิศ พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551
 5. นายพิรุณ หน่อแก้ว พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555

jumboslot

รายนามผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ (แห่งที่ 3 )

 1. นายพิรุณ หน่อแก้ว พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557
 2. นายคัมภีร์ อนุรักษ์ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558
 3. นายสมศักดิ์ สาระหงษ์ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

slot