ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมโรงงานในเรือนจำพะเยา สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ต้องขังระหว่างรับโทษ พร้อมส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขัง เตรียมเข้าสู่กระบวนการทำงานภายหลังพ้นโทษ

ช่วงบ่าย วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมโรงงาน

เครดิตฟรี

ในเรือนจำจังหวัดพะเยา พร้อมเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ผู้ต้องขัง” ร่วมกับผู้ประกอบการสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา 3 สาขาอาชีพ (ฝึกให้ผู้ต้องขังระหว่างรับโทษ) ได้แก่ ฝึกอาชีพเสริมสาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ร่วมกับบริษัทเต็ม เต็มจำกัด ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ด้วย

สล็อต

เทคโนโลยีร่วมกับร้านองศางานไม้ดีไซน์ ระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2562 และฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง ร่วมกับห้างหุ้นส่วน จำกัด นรินทร์ทรัพย์ ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม -6 พฤศจิกายน 2562 และฝึกอาชีพเสริมให้ผู้ใกล้พ้นโทษ 1 สาขา ได้แก่ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 พร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สล็อตออนไลน์

ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 รวม 4 สาขาอาชีพ จำนวน 100 คน ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีนายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดพะเยา และนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า โครงการนี้เป็นผลสำเร็จจากบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือการสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอาชีพ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเรือนจำจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และสถานประกอบกิจการ 7 แห่ง ได้แก่ ร้านแสนสุข คาร์แคร์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนผสมหลังมอ ร้านล้านนาถ่านอัดแท่ง ร้าน ฟ.การเกษตร ห้าง

jumboslot

หุ้นส่วนจำกัด นรินทร์ทรัพย์ บริษัทเต็ม เต็ม จำกัด และร้านองศางานไม้ดีไซน์ ซึ่งมุ่งเน้นสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ต้องขังผ่านกระบวนการฝึกอาชีพ แล้วนำงานเข้ามาจ้างผู้ต้องขังที่ได้ผ่านการฝึกทำในรูปแบบ “โรงงานในเรือนจำ” เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ต้องขังระหว่างรับโทษ โดยเฉพาะแรงงานผู้ต้องขังที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย และช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ 1 ซึ่งเป็นแรงงานคุณภาพ (Super worker) จึงเป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระทำความผิดได้ปรับปรุงตนเอง ส่งเสริมคนดีสู่สังคม รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการได้ภายหลังพ้นโทษ

slot