ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ฝ่ายทัณฑ์ปฏิบัติ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

รับ ผิดชอบงานเลขานุการของผู้บริหารการโต้ตอบรับ – ส่ง และจัด เก็บหนังสือหรือเอกสารของทางราชการ ตลอดจนถึงทำ
แผนงานโครงการ ต่าง ๆ ของเรือนจำ จัดทำดัชนีเอกสาร เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ค้นหารับผิดชอบในการจัดทำบัญชี การรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงินงบ ประมาณแผ่นดินรับ ผิดชอบในการประสานงานกับกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการสรรหา บุคคลเข้ารับราชการ การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนระดับ การศึกษา และอบรม การพิจารณาความดีความชอบและการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ การจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ การจัดทำทะเบียนประวัติ การ ดำเนินการทางวินัย ตลอดจนการพ้นราชการของเจ้าพนักงานเรือนจำรับ ผิดชอบในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง ซึ่งเรือนจำจะ ต้องเปิดโอกาศให้ยื่นคำร้องทุกข์หรือเรื่องราวใด ๆ ได้โดยเสรีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จัดทำตู้แดงรับเรื่องราวร้องทุกข์ไว้ในเรือนจำโดยท่านผู้บัญชาการเรือนจำ เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษากุญแจและเปิดตู้ดังกล่าวทุกสัปดาห์

เครดิตฟรี

รับ ผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร และ ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ บุคคลนอกเข้าใจการของเรือนจำได้ดีขึ้น อันจะนำมาซึ่งการให้ความร่วมมือ กับทางเรือนจำได้ในที่สุด เนื่องจากการดำเนินงานของเรือนจำเป็นลักษณะ งานปิด ดำเนินงานภายในกรอบสี่เหลี่ยม ยากที่บุคคลภายนอกจะเข้าใจ จึงมัก มีความเข้าใจผิดและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเรือนจำ

สล็อต

รับ ผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ ด้วย เงินงบประมาณ แผ่นดินมาใช้ในราชการ จัดทำทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาเบิกจ่ายซ่อมบำรุง จำหน่ายออกจากบัญชี ตลอดจนบำรุงรักษา สถานที่ให้มั่นคงแข็งแรง และ สะอาดอยู่เสมอ

สล็อตออนไลน์

รับ ผิดชอบในการตรวจสอบและปฏิบัติให้เป็นไปตามหมายศาล จัดทำ ประวัติผู้ต้องขัง คำนวณวันพ้นโทษ ประสานเกี่ยวกับการย้ายผู้ต้องขังไป เรือนจำอื่น ดำเนินการเกี่ยวกับผู้ต้องขังเสียชีวิตในเรือนจำ ดำเนินการเกี่ยว กับการปล่อยตัวและการออกใบสุทธิหรือใบบริสุทธิ์แก่ผู้พ้นโทษ

รับ ผิดชอบเกี่ยวกับการเลื่อน – ลด ชั้นผู้ต้องขัง การลดวันต้องโทษ จำคุก การพักการลงโทษ และการขอพระราชทาน อภัยโทษตามกฎหมาย และ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

jumboslot

รับ ผิดชอบในการวิเคราะห์ผู้ต้องขัง เพื่อกำหนดแนวทางในการบำบัด รักษา หรือการปฏิบัตต่อผู้ต้องขังตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล จะต้อง มีการจำแนกลักษณะซ้ำทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจ เกิดข้ึนจากการจำแนกลักษณะในครั้งก่อน

รับผิดชอบดูแลและประสานงานกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อดำเนินงาน ในด้านยุติธรรม

slot