สถานบำบัดพิเศษ จ.ลำปาง นำผู้ต้องขังร่วมทบทวนคำปฏิญาณ-สวนสนาม เตรียมพร้อมก่อนปล่อยตัว

เรือนจำพิเศษลำปาง นำผู้ต้องขังวิวัฒน์พลเมือง และโครงสร้างเบาฯ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณสาบานตนเป็นพลังแผ่นดิน
และสวนสนาม ทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมโชว์สมรรถภาพทางร่างกาย ก่อนส่งตัวคืนกลับสู่สังคม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุก สานต่อนโยบายกรมราชทัณฑ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกาศความสำเร็จด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง “เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย”
ทำการเปิดพื้นที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ จัดกิจกรรมพิเศษ นำตัวแทนกำลังพลกองลูกเสืออาสาพัฒนาวิวัฒน์พลเมือง และเยาวชนผู้ต้องขังคดียาเสพติดเรือนจำโครงสร้างเบา รุ่นที่ 2 รวมกว่า 230 นาย เข้าร่วม

เครดิตฟรีกระทำพิธีถวายสัตย์ทบทวนคำปฏิญาณ สาบานตนเป็นพลังแผ่นดินและเดินสวนสนาม โชว์ศักยภาพสมรรถนะทางด้านร่างกาย แสดงความพร้อมก่อนการกลับคืนเข้าสู่สังคม โดยได้มีการจัดทำพิธีขึ้น ณ ที่บริเวณสนามกีฬาภายใน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เดินทางมาเป็นประธานพิธี โดยมีนางสุนันทา คงพากเพียร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงาน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง รวมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันให้การต้อนรับพร้อมร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีฯ
ทั้งนี้ สำหรับงานกิจกรรมดังกล่าว ที่ทางหน่วยงานทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางได้จัดทำขึ้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “โรงเรียนค่ายวิวัฒน์พลเมืองในเรือนจำ บำบัดฟื้นฟูเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ” และโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา)” ซึ่งได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ที่ได้มุ่งเน้นในการที่จะให้นักโทษเด็ดขาด ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ได้เข้าร่วมโครงการรับการฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย พัฒนาจิตใจ ปลูกจิตสำนึกให้เป็นผู้มีทัศนคติค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ตระหนักซึ้งในการที่จะพัฒนา สร้างตนเองให้เป็นผู้มีคุณค่า เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติพักการลงโทษกรณีพิเศษ ได้เตรียมตัวก่อนการกลับคืนเข้าสู่สังคม และไม่ต้องกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกระทำผิดซ้ำ
โดยในส่วนของ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง นับเป็นศูนย์ฝึกเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยอีกแห่งหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ ที่ได้มีการดำเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเฉพาะในรุ่นที่ 2 ของปีงบประมาณ 2562 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง มีกลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขังชายที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การพักการลงโทษถึง 526 ราย แบ่งเป็น ผู้ผ่านการฝึกอบรมการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบลูกเสือวิวัฒน์พลเมือง 253 ราย และเรือนจำโครงสร้างเบา 273 ราย

สล็อต

ซึ่งทางทัณฑสถานฯ ได้นำผู้ต้องขังจำนวนดังกล่าว เข้าร่วมโครงการรับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยได้เน้นการฝึกอบรมแบบเข้มข้นให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ฝึกฝนเรื่องระเบียบวินัย, ด้านจิตใจ ฝึกฝนเรื่องแนวคิดปรับเปลี่ยนทัศนคติด้วยการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติตามหลักศาสนกิจ, ด้านทักษะอาชีพ ฝึกฝนทักษะช่าง ทั้งช่างไม้ โลหะ ช่างก่อสร้าง รวมถึงงานการเกษตร และด้านครอบครัว ฝึกฝนเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและการปรับตัวให้เข้ากับชุมชนสังคม

สล็อตออนไลน์

โอกาสนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการที่จะกลับคืนเข้าสู่สังคม ทางตัวแทนกลุ่มผู้ต้องขังกว่า 30 คน ได้ร่วมกันโชว์ศักยภาพสมรรถนะทางร่างกาย แสดงความสามารถด้านคีตมวยไทย และศิลปะการต่อสู้แบบจีน พร้อมกันนี้ผู้ต้องขังทั้งหมดยังได้ร่วมกันเดินสวนสนามจัดระเบียบแถว เพื่อให้เหล่าบรรดาผู้มาร่วมงานได้รับชมเห็นประจักษ์แก่สายตาในความเปลี่ยนแปลงของผู้ต้องขัง หลังจากที่ได้ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย มาเป็นระยะเวลารวมกว่า 3 เดือน

jumboslot

ซึ่งในการนี้ทางกำลังพลสมาชิกกองลูกเสืออาสาพัฒนาวิวัฒน์พลเมือง และเยาวชนผู้ต้องขังคดียาเสพติดเรือนจำโครงสร้างเบา ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ว่าจะเป็นผู้รู้สำนึกในหน้าที่ของการเป็นพลเมือง จะประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคม ทั้งการเป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักการสังเกต จดจำและพึ่งตนเอง, การเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์, รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงได้ร่วมสาบานตนเป็นพลังแผ่นดิน ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด แต่จะเป็นพลังแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดไป

slot