หน้าที่ความรับผิดชอบเรือนจำจังหวัดพะเยา

ฝ่ายบริหารทั่วไป
…………….ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานทะเบียน เอกสารสำคัญ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ

เครดิตฟรี

การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานเลขานุการ งานการประชุม การรวบรวมสถิติข้อมูล
ของหน่วยงาน แผนงาน/โครงการ การติดตามประเมินผล รวมทั้งงานที่มิได้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ

ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
…………….วางแผนและดำเนินการตรวจค้นการรักษาการณ์ การควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบของเรือนจำ ตลอดจน
แนะนำ อบรมเกี่ยวกับระเบียบ วินัย และการปฏิบัติตนในเรือนจำแก่ผู้ต้องขัง พิจารณาเสนอความดีความชอบและความเห็น
เกี่ยวกับการเลื่อน – ลดชั้น การลงโทษทางวินัย การคัดเลือกผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำ การควบคุมผู้ต้องขังจ่ายนอก ย้าย
เรือนจำ หรือออกรักษาตัวนอกเรือนจำ และสวัสดิการของผู้ต้องขัง

สล็อต

ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
……………..วางแผนและดำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ความต้องการของตลาดและความ
ถนัดของผู้ต้องขัง พัฒนาทักษะของผู้ต้องขังด้านการฝึกวิชาชีพ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ด้านการ
ฝึกวิชาชีพ การใช้แรงงานผู้ต้องขัง เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ (เหลือโทษไม่เกิน 6 เดือน) การจัดหา
วัตถุดิบ การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ร่วมพิจารณาคัดเลือกและควบคุมผู้ต้องขังออกทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ

ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
……………..ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหมายศาล การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง การดำเนินงานทัณฑปฏิบัติ เช่น การเลื่อน

สล็อตออนไลน์

ลดชั้น การลดวันต้องโทษ การพักการลงโทษ การขอพระราชทานอภัยโทษ การลา การย้ายเรือนจำ การตายของผู้ต้องขัง จัดทำ
ระบบข้อมูลผู้ต้องขัง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาพักการลงโทษ
รวมทั้งการปล่อยตัว

ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
……………..วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟู พัฒนาแก้ไขผู้ต้องขัง เช่น ให้การศึกษาวิชาสามัญ การจัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุน ส่งเสริม ปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ จิตสำนึก ค่านิยมและพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม
การศึกษาวิชาชีพและจัดอบรมหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน การอบรมและพัฒนาจิตใจ จัดกิจกรรมเสริมการศึกษา เช่น ห้อง
สมุด การจัดทำโสตทัศนูปกรณ์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น

jumboslot

สถานพยาบาล
…………….การให้การบำบัดรักษาชั้นต้นแก่ผู้ต้องขังป่วย ดูแล ควบคุมและดำเนินงานอนามัย อาชีวอนามัยสุขาภิบาลเรือนจำ
และสิ่งแวดล้อมในเรือนจำให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารในการส่งผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษาพยาบาลนอกเรือนจำ

เรือนจำชั่วคราวร่องห้า
…………….ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านการเกษตรกรรม ด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ไก่ ปลา งานด้านอื่น ๆ
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานนโยบายกรมฯ และรับระบายผู้ต้องขังล้นเรือนจำโดยรับผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ

slot