องคมนตรี ตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ติดตาม โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 13 ส.ต.63 ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ฯพณฯพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานกรรมการโครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข พร้อม นางจิรภา สิธุนาวา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม นายบุญธรรม บุญชูวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

เครดิตฟรี

ได้เดินทาง ตรวจเยี่ยมและ รับฟังบรรยายสรุปสภาพปัญหาความต้องการภายในเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งเรือนจำแม่สะเรียงเป็นหนึ่งในเรือนจำเป้าหมายระยะที่ 2 ของโครงการ โดยมี นายธงชัย จันทร์ฉลอง
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้คณะองคมนตรีได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง

สล็อต

เข้าตรวจภายในเรือนจำ ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลชมมุมราชทัณฑ์ปันสุข กิจกรรม ชมรม to be number one มอบสิ่งเครื่องใช้ให้กับผู้ต้องขังสูงอายุ
พิการ มอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทแก่ผู้ต้องขังที่ต้องอาศัยอยู่ในเรือนจำระหว่างต้องโทษในการประพฤติปฎิบัติตนภายใต้ขอบเขตที่จำกัด
อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ ฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆที่ทางเรือนจำให้ความรู้เพื่อที่จะได้นำติดตัวออกไปเมื่อกลับสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ

สล็อตออนไลน์

มีวิชาชีพติดตัว ทั้งนี้ เรือนจำแม่สะเรียง เป็นเรือนจำรองรับนักโทษไม่เกิน 1 ปี และถ่ายโอนมาจากเรือนจำในจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งหมด
590 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 519 คน ผู้ถูกกักขังชาย 2 คน และเป็นผู้ต้องขังหญิง 69 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด
สำหรับ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

jumboslot

ที่ทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาล รวมไปถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง เป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับให้เท่าเทียม
กับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรมและด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทรงเล็งเห็นว่า สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกัน.

slot